image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wsparcie merytoryczne Zarządu Metropolii podczas trwających prac nad Strategią Rozwoju GZM na lata 2022-2027 – to główne zadanie Metropolitalnej Rady Rozwoju. Do wzięcia udziału w jej pracach zaproszenie przyjęli przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej, środowisk społeczno-gospodarczych oraz naukowo-badawczych.  Do zadań rady należeć będzie wskazywanie istotnych kierunków rozwoju pierwszej Metropolii w Polsce oraz weryfikowanie ustaleń powstającego dokumentu. Nominacje wręczono podczas inauguracyjnego posiedzenia w czwartek 16 grudnia br.

– Opracowanie strategii rozwoju, jako dokumentu efektywnego i skutecznego, wymaga szerokiej dyskusji różnych środowisk. Odpowiedzią na tę potrzebę jest właśnie powołanie Metropolitalnej Rady Rozwoju – mówi Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu GZM.

Rada ma pełnić rolę konsultacyjno-doradczą dla Zarządu GZM. To interdyscyplinarne gremium ekspertów zewnętrznych o kwalifikacjach i doświadczeniach zawodowych związanych z problematyką obszarów miejskich. Metropolitalna Rada Rozwoju będzie płaszczyzną interdyscyplinarnej debaty programowej nad kierunkami rozwoju Metropolii GZM. W czwartek (16 grudnia) odbyło się inauguracyjne posiedzenie rady, na której wręczone zostały nominacje.

– Strategia rozwoju związku metropolitalnego, nad którą pracujemy, będzie narzędziem wspierającym proces zarządzania obszarem metropolitalnym. Jako Metropolia mamy duży wewnętrzny potencjał rozwojowy. Wymaga on jednak wzmocnienia. W prace nad tym dokumentem staramy się zaangażować jak najwięcej reprezentantów różnych środowisk – tłumaczy Danuta Kamińska.

– Musimy wychodzić naprzeciw globalnym trendom rozwoju, jak chociażby transformacja energetyczna, poprawa jakości środowiska, hamowanie zjawiska depopulacji. Nie możemy też zapominać o tworzeniu dobrych warunków rozwoju gospodarczego i budowania konkurencyjności Ważne jest też wsparcie nauki, zwiększanie potencjału badawczego i tworzenie sprzyjających warunków do współpracy wyższych uczelni czy instytutów naukowych z sektorem biznesu. To wszystko ma służyć podnoszeniu jakości życia mieszkańców, tak by Metropolia była atrakcyjnym miejscem pracy, inwestowania, zamieszkania i spędzania czasu wolnego – podkreśla.

W czwartek (16 grudnia 2021 r.) odbyło się inauguracyjne posiedzenie rady, na której wręczone zostały nominacje. Do wzięcia udziału w jej pracach zaproszenie przyjęli przedstawiciele władz rządowych – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury, oraz władz samorządowych reprezentujących podregiony, a także reprezentanci takich organizacji jak np. Unia Metropolii Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Zaproszeni zostali też rektorzy uczelni publicznych: Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego oraz przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa, Urzędu Statystycznego w Katowicach, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i oddziału śląskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Środowiska gospodarcze w radzie będą reprezentować Regionalna Izba Gospodarcza oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Parterem wspierającym GZM w procesie opracowania Strategii Rozwoju GZM jest firma doradcza PwC. Na posiedzeniu rady przedstawiła podsumowane dotychczas wykonanych prac. Zakończony został już pierwszy etap prac przygotowawczych, w tym ważnym komponent pozyskiwania opinii publicznej. Uzyskano ponad 1300 odpowiedzi ankietowych, gdzie mieszkańcy mogli wypowiedzieć się nt. swoich oczekiwań i deficytów odnośnie do Metropolii, a także odpowiedzieć na pytanie o jej wizję rozwoju.  Przeprowadzono też wywiady indywidualne z ekspertami oraz warsztaty z włodarzami i przedstawicielami gmin z pięciu podregionów GZM. Obecnie realizowany jest II etap prac, związany z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Strategia Rozwoju GZM ma być gotowa do końca przyszłego 2022 r. Wyznaczy m.in. cele i kierunki jej rozwoju, a także komponent planistyczny w postaci modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej związku metropolitalnego (co jest nowością wprowadzoną rok temu do przepisów prawa).

Obecnie obowiązującym dokumentem, wyznaczającym główne kierunki działań w pierwszej fazie funkcjonowania Metropolii, jest Program Działań Strategicznych do roku 2022. Określa on ok. 30 zadań do realizacji w latach 2018-2022 w ramach 5 priorytetów rozwojowych i jest zwany „mała strategią”.

Szczegółowe informacje dotyczące prac nas Strategią Rozwoju GZM można znaleźć na stronie strategia.metropoliagzm.pl

W skład Metropolitalnej Rady Rozwoju wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Konrad Saganowski, Naczelnik Wydziału Instrumentów Terytorialnych w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych;
 • Ministerstwo Infrastruktury: Maria Perkuszewska, Naczelnik Wydziału Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: Barbara Szafir, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Rektor;
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach: prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Rektor;
 • Politechnika Śląska: prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju;
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Śląski: dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Prezes Śląskiego Oddziału TUP;
 • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku;
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju;
 • Główny Instytut Górnictwa: prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, Dyrektor;
 • Urząd Statystyczny w Katowicach: Aurelia Hetmańska, Dyrektor;
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach: Tomasz Zjawiony, Prezes;
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna: dr Janusz Michałek, Prezes KSSE;
 • Miasto Katowice: Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice;
 • Miasto Tychy: Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy;
 • Miasto Sosnowiec: Michał Mercik, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. Kultury, Rozwoju i Dialogu Społecznego;
 • Miasto Gliwice: Adam Neumann, Prezydent Miasta Gliwice;
 • Miasto Bytom: Mariusz Wołosz, Prezydent Miasta Bytom;
 • Unia Metropolii Polskich: Tomasz Fijołek, Dyrektor Biura;
 • Śląski Związek Gmin i Powiatów: Witold Magryś, Dyrektor.