image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

„Zmiany w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ujęcie kluczowe” to temat spotkania, które odbyło się we wtorek (5 grudnia) w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wydarzenie adresowane było głównie do planistów i urbanistów z wszystkich gmin GZM.

We wrześniu br. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zmieniła dotychczasowe narzędzia planistyczne w gminach, a także wprowadziła nowe rozwiązania prawne służące uproszczeniu, ujednoliceniu i przyspieszeniu procedur planistycznych.

Przykładowe, kluczowe zmiany to: zastąpienie planem ogólnym dotychczasowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wzmocnienie przepisów dotyczących m.in.: partycypacji społecznej i form udziału interesariuszy w procesie planistycznym, kształtowania miasta zwartego i efektywniejszego wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju (łączącego aspekty: przestrzennym, środowiskowy i gospodarczy).

Całkowitą nowością jest m.in. wprowadzenie dwóch rozwiązań. Pierwsze to nieodpłatny i ogólnodostępny rejestr urbanistyczny (online), który ma stanowić kompleksową bazę danych z zakresu planowania przestrzennego (m.in. uchwały, wnioski, projekty planów wraz z załącznikami). Drugie to zintegrowany plan inwestycyjny, sporządzany na wniosek inwestora, ale jednocześnie zapewaniający z jego strony jakąś korzyść dla gminy (a zobowiązania te są ujęte umowy urbanistycznej – w formie aktu notarialnego).

Podczas spotkania eksperci z Instytutu Metropolitalnego kompleksowo omówili znowelizowane przepisy, koncentrując się na aspektach praktycznych i wdrożeniowych. Eksperci zwrócili także uwagę na kluczowe terminy i obowiązki organów gminy związane z wdrożeniem reformy planistycznej w samorządzie gminnym.

W trakcie spotkania Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu GZM podkreśliła, że obecnie to drugi przełomowy pakiet nowelizacji przepisów dot. spraw przestrzennych. Pod koniec 2020 wprowadzono zmiany ustawowe, które konsekwentnie zmierzają do integrowania planowania strategicznego i przestrzennego. W GZM znalazło to już wyraz opracowanej rok temu Strategii Rozwoju GZM, obligatoryjnie zawierającej w sobie część przestrzenną. Dodała też, że przestrzeń to nasze wspólne dobro, a dbałość o ład przestrzenny to jedno z zadań ustawowych GZM. 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Platforma dobrych praktyk”, którego celem jest wymiana doświadczeń i budowanie wzajemnych kontaktów wokół danej dobrej praktyki, co w znaczący sposób wpływa na zwiększenie efektywności i sprawności funkcjonowania samorządów lokalnych oraz na wzmocnienie współpracy międzygminnej.