image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Minister Inwestycji i Rozwoju, decyzją DLI.2.6621.66.2017.AN.9, utrzymał w mocy decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. znak: IFXIII.7820.63.2016, o zmianie decyzji Wojewody Śląskiego nr 7/2010 z dnia 17 maja 2010 r., znak: IF/IIIa/5340/13/09, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko – Podwarpie  – dobudowa drugiej jezdni…

Wojewoda Śląski, na wniosek Pana Zbigniewa Szwedy – Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji, działającego z pełnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 7/2010 z dnia 17 maja 2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko – Podwarpie – dobudowa drugiej jezdni, km 2+158 – 11+760” (obwieszczenie Nr IFXIII.7820.63.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.).

Kolejno postanowieniem z dnia 27 grudnia 2016 r., przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone, z uwagi na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonego przez Wojewodę postępowania.

Dobudowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 jest istotna z punktu poprawy bezpieczeństwa drogowego. Dotychczas wybudowana droga jest miejscem licznych wypadków oraz kolizji drogowych. By życie w sąsiedztwie tak rozwiniętej sieci infrastruktury drogowej było jak najmniej uciążliwe, Rada Gminy Mierzęcice w dniu 9 marca 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXX/223/2017 w sprawie umieszczenia ekranów akustycznych przy planowanej budowie drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko – Podwarpie – dobudowa drugiej jezdnia, km 2+158 – 11+760 na obszarze Gminy Mierzęcice, która została przekazana m. in. organowi prowadzącemu postępowanie.

W związku z wydaniem w dniu 25 maja 2017 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach postanowienia zmieniającego warunki postanowienia znak: RDOŚ-24-WOOŚ/66131/09jb z dnia 4 marca 2010 r. i uzgadniającego realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, Wojewoda postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 r. podjął postępowanie w sprawie zmiany w trybie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 32a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawy drogowej) decyzji ostatecznej.

W skutek przeprowadzonego postępowania, w dniu 26 lipca 2017 r. została wydana decyzja. Zmiana dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego w zakresie ekranów akustycznych.

Od wydanej decyzji zostało złożone odwołanie.

W wyniku przeprowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju postępowania odwoławczego, w dniu 13 marca 2019 r. została wydana decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

Wobec powyższego, strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z aktami sprawy w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji – w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz i Urzędzie Gminy Mierzęcice.

Dokumenty do pobrania