image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

Działania w projekcie wpłyną na  zwiększeniu dostępu do usług społecznych i poprawę  ich jakości. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminę Tarnowskie Góry.

Projekt zapewni kompleksową ofertę usług społecznych skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, starszych, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych zarówno kobiet jak i mężczyzn. Usługi proponowane w projekcie (np. teleopieka, sąsiedzkie usługi opiekuńcze) będą uzupełnieniem i rozszerzeniem oferty już istniejącej w Tarnowskich Górach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Projekt realizowany jest od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Jego wartość to 1 620 352,80 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 506 928,10 zł. 

Źródło: UM Tarnowskie Góry