image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Rada Miasta uchwaliła Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Tworzenie programu i jego konsultacje trwały od maja br. Na realizację zarezerwowano w miejskim budżecie na 2020 rok ponad 10 mln złotych.

– Efekty działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego są nie do przecenienia – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Znacząco wpływają one na aktywizację społeczności lokalnej, mają realny wpływ na rozwój miasta i jakość życia mieszkańców. Przyjęty program określa zasady współpracy samorządu z sektorem pozarządowym. W przyszłym roku zarezerwowaliśmy w budżecie na ten cel ponad 10 mln złotych – dodaje.

W roku 2019, podobnie jak w czterech poprzednich latach, na współpracę z organizacjami pozarządowymi miasto zabezpieczyło kwotę 13 mln zł. Została ona przeznaczona w głównej mierze na zadania z zakresu: aktywizacji osób starszych, działalności klubów młodzieżowych, zagospodarowania czasu wolnego dla rodzin, prowadzenia działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, zorganizowania zajęć ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną dla dzieci w czasie wakacji oraz ferii zimowych.

– W obliczu trudnej sytuacji finansowej miasta i konieczności cięcia wydatków na zadania, które nie są obowiązkowe, kwota przeznaczona na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi musiała ulec zmniejszeniu – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. – Trzeba jednak pamiętać, że na przestrzeni całego roku miasto we współpracy z około 80 organizacjami pozarządowymi realizuje ponad 70 zadań publicznych – dodaje.

Ważnym aspektem uchwalonego dokumentu jest chęć wzmacniania roli organizacji w realizacji zadań publicznych, podnoszenie ich efektywności oraz jakości prowadzonych przez nie działań. Dokument zakłada ożywienie zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta, zwiększenie ich udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów czy umacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną i swoje otoczenie.

– Chcemy tworzyć środowisko przyjazne organizacjom pozarządowym, które gwarantują pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych i poprawę efektywności świadczenia usług publicznych – mówi Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych.

Program opiera się na ściśle zdefiniowanych zasadach współpracy: partnerstwa, suwerenności stron, pomocniczości, jawności, powszechności, otwartości, współodpowiedzialności za obywateli, zrównoważonego rozwoju, uczciwej konkurencji, efektywności.

Wśród priorytetowych zadań, które będą realizowane w przeciągu roku 2020 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego znalazły się m.in.: wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, szczególnie tych promujących Rudę Śląską, upowszechnianie sportu i kultury fizycznej, ochrona zdrowia i podnoszenie świadomości zdrowotnej, profilaktyka, zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, działania z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i przyrody, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, aktywizacja zawodowa, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych.

Stowarzyszenia zainteresowane wypełnianiem tych zadań biorą udział w otwartych konkursach organizowanych przez Prezydenta Miasta. Miasto udziela również dotacji na wsparcie zadań, których inicjatorem są same organizacje. Współpraca może się również odbywać na podstawie wieloletnich umów na wykonywanie zadań, szczególnie z zakresu pomocy społecznej czy wsparcia rodzin i systemu pieczy zastępczej.

– Od wielu lat prowadzona jest również współpraca pozafinansowa – zaznacza Jerzy Szczerbiński. – Konsultujemy projekty, wspieramy się merytorycznie, promujemy, wspólnie angażujemy w realizację przedsięwzięć. Podejmowane są działania np. w celu pozyskania lokalu z przeznaczeniem na działalność statutową, inicjujemy lub współorganizujemy szkolenia, podnoszące jakość pracy członków organizacji – dodaje.

Uchwalenie programu zostało poprzedzone konsultacjami, w czasie których organizacje mogły zgłaszać swoje propozycje do projektu dokumentu. Ostateczną jego treść ustalono na listopadowym posiedzeniu zespołu doradczo–inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zaproszonych gości.

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej jest zarejestrowanych 136 stowarzyszeń rejestrowych, 56 stowarzyszeń sportowych, 13 stowarzyszeń zwykłych oraz 32 fundacje.