image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W Dąbrowie Górniczej aktualnie nie ma żadnego zdiagnozowanego przypadku osoby zakażonej koronawirusem. Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, prosimy mieszkańców o ograniczenie wizyt w urzędach, instytucjach i jednostkach miejskich do niezbędnego minimum. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans, zarówno od pracowników, jak również od innych osób oczekujących na obsługę.

Poniżej lista spraw urzędowych, które od jutra załatwiane są TYLKO I WYŁĄCZNIE INTERNETOWO. Osoby, które będą chciały poniższe sprawy załatwić osobiście, NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE.

Przypominamy, że większość spraw urzędowych można załatwiać przez Internet. Na stronie  https://obywatel.gov.pl/ znajdą Państwo katalog usług wraz z opisem, jak załatwić poszczególne sprawy. Posiadając konto na www.sekap.pl lub www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Sposoby załatwiania spraw w poszczególnych wydziałach Urzędu Miejskiego (stan na dzień 12.03.2020 r.):

Wydział Spraw Obywatelskich

W najczęściej odwiedzanych referatach – Rejestracji Pojazdów oraz Uprawnień i Rejestrów (Prawa Jazdy) – do odwołania obsługujemy wyłącznie osoby umówione internetowo.

Lista spraw, które załatwiane są drogą elektroniczną poprzez portal www.gov.pl

W ZAKRESIE SPRAW MELDUNKOWYCH:

 • zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
 • zgłoszenie wymeldowania z pobytu,
 • wydanie zaświadczenia w sprawach meldunkowych,
 • udostępnienie danych ze zbioru meldunkowych,
 • wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego UE,
 • zgłoszenie wyjazdu z RP,
 • zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP,
 • wnioski o wpisanie do spisu wyborców,
 • wnioski o wpisanie do rejestru wyborców,
 • zgłoszenie głosowania korespondencyjnego.

telefon kontaktowy:
32 295 67 16
32 295 69 55

W ZAKRESIE DOWODÓW OSOBISTYCH:

 • wniosek o dowód osobisty,
 • sprawdzenie czy dowód osobisty jest gotowy,
 • sprawdzenie czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony,
 • sprawdzenie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
 • zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • zgłoszenie lub cofnięcie zawieszenie e-dowodu
 • zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dziecka lub innej osoby (kradzież tożsamości) – unieważnienie dowodu.

telefon kontaktowy:
32 295 67 61
32 295 96 66

W ZAKRESIE POJAZDÓW:

 • wyrejestrowanie pojazdu (możliwość nadsyłania dokumentów drogą korespondencyjną – dowolna data na złożenie wniosku, bez zagrożenia karą),
 • zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowizna,
 • zgłoszenie zbycia pojazdu (można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP) w terminie 30 dni dołączając zdjęcie (ksero) dokumentu kupna/sprzedaży. Czynności można dokonać bez konieczności przychodzenia do Urzędu poprzez gotowy formularz i dołączenie zdjęcia (ksero) dokumentu kupna/sprzedaży,
 • jeśli nabywasz pojazd, który jest już zarejestrowany w kraju pamiętaj o zgłoszeniu jego nabycia w terminie 30 dni (od daty zakupu), a czynności związane z jego zarejestrowaniem możesz dokonać w późniejszym terminie,
 • zarejestrowanie pojazdu (możliwość nadsyłania dokumentów drogą korespondencyjną – dowolna data na złożenie wniosku w przypadku wcześniejszego odnotowania czynności nabycia, na którą ustawodawca przewidział 30 dni).

telefon kontaktowy:
32 295 69 02
32 295 67 81
32 295 96 24

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego pod numerem:
32 295 67 81
32 295 96 24
32 295 69 02

W ZAKRESIE PRAWA JAZDY ORAZ UPRAWNIEŃ

Wszystkie sprawy wymagają kontaktu telefonicznego – telefon kontaktowy: 32 295 67 92

Adres email Wydziału Spraw Obywatelskich: obywatelski@dg.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Lista spraw, które załatwiane są drogą elektroniczną na ePUAP za pomocą profilu zaufanego:

 • wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • rejestracja dziecka.

Lista spraw, które załatwiane są drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP/system Sekap/:

 • sprostowanie aktu stanu cywilnego,
 • transkrypcja aktu stanu cywilnego,
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • rejestracja dziecka,
 • wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą,
 • zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego – telefon kontaktowy: 32 295 68 50

Adres email Urzędu Stanu Cywilnego: usc@dg.pl

Z uwagi na zaistniałą sytuację ograniczona została liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w uroczystościach zawarcia związku małżeńskiego w sali ślubów w PKZ. Od 12 do 28 marca podczas jednej uroczystości w sali ślubów będzie obecnych maksymalnie 10 osób.

Wydział Polityki Społecznej

REFERAT SPRAW MIESZKANIOWYCH

Do odwołania wstrzymane zostało przyjmowanie wniosków w zakresie:

 • wynajem lokalu mieszkalnego,
 • wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci głównego najemcy,
 • wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego przez osoby zamieszkujące bez tytułu prawnego od dnia wejścia w życie ustawy, przez okres nie krótszy niż 10 lat,
 • regulacja tytułu prawnego do lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy lub po jego śmierci,
 • wydanie zgody na podnajem lokalu,
 • zamiana lokalu z urzędu,
 • zamiana lokalu z kontrahentem,
 • przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu,
 • przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:
32 295 68 21
32 295 67 05
32 295 68 19
32 295 67 89

Adres email Wydziału Polityki Społecznej: wps@dg.pl

Wydział Podatków i Opłat

Lista spraw, które załatwiane są drogą elektroniczną:

 • składanie informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego i od środków transportowych,
 • składnie wniosków dotyczących zmiany adresu.

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego – telefon kontaktowy: 32 295 67 15

Adres email Wydziału Podatków i Opłat: astanuch@dg.pl

Apelujemy do wszystkich osób posiadających decyzje podatkowe o dokonywanie wpłat przez internet na indywidualne konta bankowe, których numery wskazane są w Państwa decyzjach.

Jednocześnie informujemy, że w sprawach podatkowych nie będą wyciągane konsekwencje w przypadku niedotrzymania terminu przewidzianego przepisami prawa. Prosimy jednak w takich sytuacjach  o kontakt telefoniczny z pracownikami prowadzącymi daną sprawę.

Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

Lista spraw, które załatwiane są drogą elektroniczną:

 • rejestracja, zmiany, zawieszenia lub wznowienia i wykreślenia wpisów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – TYLKO przedsiębiorcy posiadający Profil Zaufany (ePUAP) lub podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,
 • składnie wniosków o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji, W związku z zaleceniami zachowania szczególnych środków ostrożności i dla Państwa wygody  udostępniamy uniwersalną informację, która może zastąpić Zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji wyznaczonym zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398). Informacja zawiera wszystkie elementy, które obejmują wydawane przez nas zaświadczenia, tj.: 1/  Gmina Dąbrowa Górnicza nie posiada gminnego programu rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale
  4 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), 2/ na terenie miasta nie wyznaczono obszaru rewitalizacji na podstawie  art. 8  ww.  Ustawy, 3/ na terenie miasta nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której  mowa w rozdziale 5  ww. ustawy, 4/ Gminie  Dąbrowa Górnicza nie przysługuje prawo pierwokupu do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Informacja do pobrania –pdf
 • on-line będą też prowadzone konsultacje biznesowe w Dąbrowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego – telefon kontaktowy:
32 295 67 37 (obsługa przedsiębiorców)
32 295 69 13 (obsługa przedsiębiorców)
32 295 68 85 (zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji).

Adres email Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów: inwestor@dg.pl

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Lista spraw, które załatwiane są drogą elektroniczną:

 • Sprawy związane z wydawaniem decyzji na lokalizację zjazdu,
 • Sprawy związane z wydawaniem decyzji na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z zarządzaniem drogami,
 • Sprawy związane z lokalizacją reklam w pasie drogowym,
 • Sprawy związane z branżowymi uzgodnieniami dokumentacji technicznej,
 • Sprawy związane z wydawaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót,
 • Sprawy związane z wydawaniem decyzji o zmniejszeniu odległości budynków od krawędzi pasa drogowego,
 • Sprawy związane z zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu,
 • Sprawy związane z wydawaniem decyzji w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego – telefon kontaktowy: 32 295 68 62

Adres email Wydziału Infrastruktury Miejskiej: agrzadziel@dg.pl, rzalas@dg.pl, ekopecka@dg.pl

Zgłoszenia dotyczące zagrożeń w bezpieczeństwa w ruchu drogowym, niesprawnej infrastruktury (m.in. drogowej, oświetleniowej), a także nieprawidłowości w obszarze czystości i porządku na terenie miasta proszę zgłaszać telefonicznie, przez e-mail lub z wykorzystaniem portalu www.NaprawmyTo.pl

Wydział Ochrony Środowiska

We wszystkich sprawach będących w zakresie Wydziału Ochrony Środowiska kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Numer kontaktowy Wydziału Ochrony Środowiska: 32 295 67 18

Adres email Wydziału Ochrony Środowiska: ekologia@dg.pl

Zgłoszenia mające charakter interwencyjny należy zgłaszać telefonicznie, przez email lub z wykorzystaniem portalu www.NaprawmyTo.pl

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Centrum Aktywności Obywatelskiej

W sprawach związanych z działalnością podmiotów społecznych, wnioskami dotacyjnymi oraz zakładaniem stowarzyszeń i fundacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 573 952 bądź mailem cao@dg.pl.

Kontakt telefoniczny  w sprawach związanych z aktywnością obywatelską (w tym konsultacje społeczne, proces DBP 2.0 oraz budżet obywatelski) tel. 518 270 597

Wydział:

 • do odwołania zawiesza wszystkie spotkania konsultacyjne z mieszkańcami − konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi,
 • do odwołania zawiesza wydawanie Karty Seniora,
 • rekomenduje rezygnację ze spotkań z udziałem grup narażonych na zarażenie koronawirusem (m.in. seniorów, osób z chorobami cywilizacyjnymi),
 • rekomenduje doradztwo prowadzone on-line w sprawach związanych z konsultowaniem wniosków dotacyjnych, zakładaniem organizacji i sprawach bieżących NGO;
 • zaleca kontakt telefoniczny bądź mailowy w sprawach związanych z aktywnością obywatelską,
 • odwołuje wszystkie rezerwacje sal na spotkania organizowane przez organizacje i nie przyjmuje nowych terminów rezerwacji aż do odwołania,
 • odwołuje możliwość korzystania przez organizacje i mieszkańców ze stanowisk do pracy biurowej,
 • podtrzymujemy możliwość korzystania z przestrzeni biurowej w siedzibach zajmowanych przez NGO w Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Wydział Oświaty

We wszystkich sprawach będących w zakresie Wydziału Oświaty rekomendujemy kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

email: oswiata@dg.pl

tel. 32 295 68 35

Wydział Urbanistyki i Architektury

Lista spraw, które załatwiane są drogą elektroniczną:

 • składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • składanie wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • składanie wniosków o udzielenie informacji publicznej,
 • składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowych informacji dotyczących trybu i sposobu załatwiania spraw udzielają pracownicy wydziału pod numerem telefonu: 32 295 96 02

email: architektura@dg.pl

Wydział Geodezji i Kartografii

Lista spraw, które załatwiane są drogą elektroniczną:

 • zgłoszenia prac geodezyjnych;
 • przyjmowanie operatów technicznych (warunek – wykonawca pracy geodezyjnej musi przesłać operat w postaci elektronicznej – jest to możliwe dla ok. 75% operatów sporządzanych przez wykonawców prac geodezyjnych);
 • odbiór materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych – jesteśmy w stanie przekazywać wszystkie zamówione przez geodetów materiały w formie elektronicznej;
 • przyjmowanie wniosków od firm projektowych, branż związanych z sieciami uzbrojenia terenu itp.

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego – telefon: 32 295 67 55, 32 295 69 68

email: geodezja@dg.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Lista spraw, które mogą zostać zainicjowane drogą elektroniczną, jednak ich zakończenie wymaga formy pisemnej:

 • najem, dzierżawa,
 • zbycie nieruchomości i lokali,
 • zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej,
 • ustanowienie służebności,
 • zgoda właściciela nieruchomości na wycinkę drzew,
 • wejścia w teren.

Możliwe jest również składanie wniosków za pośrednictwem ePUAP.

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego – telefon: 32 295 68 32

email: nieruchomosci@dg.pl

Wydział Inwestycji Drogowych

Lista spraw, które mogą zostać zainicjowane drogą elektroniczną:

 • uzgodnienie lokalizacji zjazdu w ramach realizowanych inwestycji drogowych,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowych,
 • uzgodnienie projektowanego przebiegu sieci w rejonie realizowanych inwestycji,
 • branżowe uzgodnienia dokumentacji technicznej,
 • sprawy związane z uzyskaniem informacji o realizowanych inwestycjach drogowych.

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego – telefon kontaktowy: 32 295 68 69

Adres email Gospodarki Nieruchomościami: zkubik@dg.pl   

Centrum Zarządzania Kryzysowego – Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta

email: osrodek_dysp@dg.pl

tel. 32 262 44 10

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Porad konsumenckich udziela tylko drogą e-mailową i telefoniczną, nie przyjmuje klientów w Urzędzie Miejskim.

tel. 32 295 69 26

email: mjakubczyk@dg.pl

Biuro Rady Miejskiej

Załatwiamy sprawy telefonicznie i e-mailowo.

email: biuro_rady@dg.pl

tel: 32 295 67 13

Wydział Inwestycji i Remontów

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

email: rzwolinski@dg.pl

tel. 32 295 68 39

Wydział Kadr i Szkoleń

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

email: kadry@dg.pl

tel. 32 295 67 40

Wydział Księgowości

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

email: ageborska@dg.pl

tel: 32 295 67 49.

Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Całą korespondencję z klubami oraz stowarzyszeniami będzie prowadził drogą elektroniczną. Zawiesza do odwołania spotkania z przedstawicielami jednostek miejskich. Zawierane umowy ze stowarzyszeniami, kontrahentami będą przesyłane pocztą (e-nadawca). Sprawozdania jednostek miejskich będą przyjmowane drogą elektroniczną.

email: wjuroff@dg.pl

tel. 32 295 6897

Wydział Marki Miasta

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Patronaty prezydenta miasta załatwiane drogą elektroniczną

email: zgorska@dg.pl

tel. 32 2956 896

Wydział Nadzoru i Kontroli

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

email: nadzorwlascicielski@dg.pl

tel. 32 295 68 81

Wydział Obsługi Urzędu

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

tel. 32 295 67 00

email: administracja@dg.pl

rzeczyznalezione@dg.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektora Ochrony Danych

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

tel. 32 295 6 825

email: mdanecka@dabrowa-gornicza.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Posiedzenia zostały zawieszone do odwołania.