image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje, że pomoc żywnościowa z pomocy społecznej przysługuje się tylko osobom będącym na liście osób poddanych przez sanepid kwarantannie.

Zasady przyznania pomocy:
1) Pomoc z banku żywności

W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej wypełnia formularz skierowania.
Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jej podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
Powyższa pomoc udzielana jest z zachowaniem kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej mieszczącego się do 200% kryterium tj. na osobę samotnie gospodarującą w wysokości 1402,00 zł oraz 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie – dotyczy osób samotnych, rodzin, niepełnosprawnych,
starszych i będących w kwarantannie kwalifikujących się do ww pomocy. Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu –
z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Powyższe wytyczne stosuje się wyłącznie w czasie zagrożenia epidemicznego na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.374).

2) Pomoc zgodnie z art. 48b ustawy o pomocy społecznej

Osobom objętym kwarantanną przekraczającym powyższe progi dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej udziela się pomocy w postaci gorącego posiłku lub artykułów żywnościowych osobom które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.
(zgodnie z art. 48b ust. 2 i 4 cyt. ustawy).

Osobom nie będące pod kwarantanną a które ukończyły 70 lat lub dla dwóch starszych osób (małżeństwa) w miejscu zamieszkania, którzy nie mają rodziny, przyjaciół lub sąsiadów, którzy mogli by zrobić zakupy, wykupić leki bądź załatwić niezbędne sprawy urzędowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach uruchomił specjalną usługę „ZAKUPY NA TELEFON”. Infolinia czynna jest w godzinach urzędowania tut. Ośrodka. Ww osoby mogą zadzwonić pod numer telefonu 882 709 331 porozmawiać z pracownikiem socjalnym dot. zakupów a my postaramy się je zrealizować.
Więcej informacji pod ww. numerem telefonu.

Koordynatorem powyższych działań jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gierałtowicach.

Kierownik OPS Gierałtowice
Agnieszka Kałuża