image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji przedsiębiorstw, proponujemy rozwiązania, które mogą pomóc przetrwać ten ciężki okres w funkcjonowaniu będzińskich firm.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego
i epidemii oraz rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wielu przedsiębiorców musiało niespodziewanie ograniczyć lub czasowo zawiesić swoją działalność. To oznacza spadek lub utratę dochodów.

Firmy, które z dnia na dzień straciły swoich klientów i pracowników, należy wspierać. Na mocy obowiązujących przepisów oraz w zakresie możliwości jakie posiada Gmina, osoby prowadzące działalność gospodarczą i znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej będą mogły złożyć wniosek i skorzystać z odroczenia terminu zapłaty i rozłożenie na raty powstałych zaległości.

Proponujemy odroczenie terminu płatności i/lub rozłożenie na raty na okres 6 miesięcy:
– kwot podatków lokalnych (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości)
– czynszu za najem lokali użytkowych będących w zasobie gminy  
– opłat za dzierżawę gruntu

W szczególnych przypadkach możliwe będzie umorzenie wskazanych zaległości należnych za okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii.

Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z 50% obniżki stawek za dzierżawę gruntów.

Wnioski przedsiębiorców będą rozpatrywane indywidualnie.

Dodatkowo w zakresie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, Prezydent Miasta Łukasz Komoniewski zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wprowadzenie ustawowych regulacji dotyczących przesunięcia terminu wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste, który to upływa w dniu 31 marca.

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego:

  • Referat Podatków i Windykacji: tel. 32 267 91 45
  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel. 32 267 91 50
  • Wydział Gospodarki Mieszkaniowej: tel. 32 267 92 29

Wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dowiedz się więcej


Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – sprawdź szczegóły


Zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej podatnik może zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie ulgi podatkowej w jednej z trzech postaci. Przedmiotem wniosku może być odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie kwot podatku na dogodne raty lub umorzenie zaległości podatkowej. 

Umorzenie jest możliwe dopiero po upływie terminu płatności, czyli wniosek należy złożyć najwcześniej następnego dnia po dniu kiedy podatek powinien zostać zapłacony. 

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest wystąpienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. 

Przez ważny interes podatnika należy rozumieć ciężką sytuację finansową, w której znalazł się podatnik, z powodu nieoczekiwanych zdarzeń losowych lub z powodu choroby. Przepisy nie określają szczegółowo katalogu zdarzeń wypełniających wskazaną przesłankę. Wobec tego każdy wniosek i opisane w nim okoliczności oceniane są indywidualnie. 

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie majątkowe wraz z dowodami potwierdzającymi okoliczności powołane przez podatnika, które utrudniają lub uniemożliwiają mu zapłatę podatku lub jego części. Przykładowo do wniosku powinny zostać załączone kserokopie rachunków za opłaty, zaświadczenie o zarobkach i uzyskiwanych świadczeniach socjalnych. 

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem,  formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zaświadczenia lub oświadczenia o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis, za rok w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych oraz sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe. 

Decyzja organu podatkowego o udzieleniu ulgi podatkowej ma charakter uznaniowy i podejmowana jest z uwzględnieniem powszechnego obowiązku podatkowego, sprawiedliwości podatkowej oraz z dbałością o stabilność budżetu gminy. 

Źródło: UM Będzin