image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Przedsiębiorcy z Lędzin, którzy w obecnej sytuacji epidemii odnotowują straty mogą starać się o pomoc. Zakres obejmuje czynsze, podatki i ulgi podatkowe w ramach pomocy de minimis.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w związku z koronawirusem zagrażają dalszej działalności firmy.

UMORZENIE CZYNSZU

Przedsiębiorcy będą mogli starać się o umorzenie za 1 miesiąc całości, bądź części czynszu w lokalach należących do gminy, z możliwością odroczenia terminu zapłaty czynszu na kolejne 2 miesiące.

O całkowite umorzenie wnioskować mogą najemcy, którzy działają w branży uwzględnionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491). O umorzenie częściowe wnioskować mogą pozostali najemcy, którzy w skutek epidemii koronawirusa ponoszą wyraźne straty i nie mogą zapłacić czynszu terminie.

Podstawa prawna:

1.  Uchwała nr XV/93/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lędziny, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego,

2.  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 362 ze zmianami),

3.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz.869
ze zmianami),

4.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311 ze zmianami),

5.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy
de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 350).

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z takiej pomocy muszą złożyć wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  2. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu takiej pomocy.
  3. Informację o stanie majątkowym i sytuacji materialnej podatnika.
  4. Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.

Formularze do pobrania:

  1. formularz – pomoc de minimis

  2. oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis

ODROCZENIE TERMINU SPŁATY, UMORZENIE I ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW

Urząd Miasta informuje, że na chwilę obecną możliwość ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych wynika z Rozdziału 7a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku- Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 67a pkt 1) tejże ustawy organ podatkowy na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art.67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, umorzyć w całości lub część zaległości podatkowe.

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z zapłaceniem podatku od nieruchomości czy od środków transportowych mają możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu zapłaty podatku, odroczenie zapłaty zaległości podatkowych, rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowych, umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami, umorzenie odsetek od zaległości z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z takiej pomocy powinni złożyć wniosek, do którego należy dołączyć oświadczenie o sytuacji majątkowej i finansowej firmy.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Informację o stanie majątkowym lub finansowym firmy.
  2. We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową i ekonomiczną firmy, określić przesłankę do udzielenia ulgi poprzez wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

Formularze do pobrania:

1. wniosek o rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

2. wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub odroczenie zapłaty zaległości podatkowej3. wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

ULGI PODATKOWE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. W związku z tym, należy złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej. Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będzie możliwości udzielenia ulgi.

Formularze do pobrania:

  1. formularz – pomoc de minimis,

  2. oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.

JAK DOSTARCZYĆ WNIOSEK?

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać w formie elektronicznej poprzez platformę  ePUAP lub wysłać pocztą. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w związku z koronawirusem, zagrażają dalszej działalności firmy.

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Lędziny
43-143 Lędziny ul. Lędzińska 55
tel. (32) 216 65 11 do 13
e-mail: um@ledziny.pl

Adresy do korespondencji elektronicznej

Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/7686
Skrytka ePUAP: /3705jrrrd5/SEKAP4

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (w zakresie podatku)

tel. (32) 216 65 11 do 13 wewnętrzny 144

Referat Gospodarki Komunalnej ( w zakresie czynszów)

tel. (32) 216 65 11 do 13 wewnętrzny 199

Wnioski pomocowe KLIKNIJ