image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gmina Siewierz w dniu 22 maja 2020 roku podpisała umowę z Wykonawcą na kompleksową realizację w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na budowie ogniw fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Siewierz.

Wykonawcą zadania, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma ECO-TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Częstochowy. Termin realizacji przedsięwzięcia planuje się do 22 września 2021 roku.

Zakres zadania to zaprojektowanie i wykonanie zestawów instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Siewierz, w tym:

400 instalacji fotowoltaicznych

54 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

7 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej

Cena brutto inwestycji według zawartej umowy wyniesie 12 040 611,80 zł Na realizację zadania Gmina Siewierz pozyskała dofinansowanie w kwocie 8 441 690,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w partnerstwie z Gminą Koziegłowy. Szacowane wydatki ogółem obu gmin to 35 442 483,00 zł, w tym łączna kwota dotacji dla Siewierza i Koziegłów wynosi 25 619 935,00 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10). Oddziaływanie projektu: wzrost produkcji energii cieplnej na potrzeby ogrzewania, c.w.u. i elektrycznej z OZE, zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków mieszkalnych (zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej, dzięki zwiększeniu udziału i zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych), oszczędność zasobów kopalin, w tym: węgla kamiennego zasilającego elektrownię dostarczającą energię elektryczną odbiorcom na terenie gminy oraz wykorzystywanego na cele grzewcze, poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa, ograniczenie zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia, poprawa stanu zdrowia mieszkańców i ograniczenie ryzyka zachorowań.

Wykonawca zrealizuje instalacje dla tych budynków, których właściciele zgłosili udział w projekcie i podpiszą umowy z Gminą Siewierz. Umowy są w trakcie przygotowywania.

Źródło: UM Siewierz