image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

18 czerwca w sali bankietowej w Dąbiu odbyła się XX Sesja Rady Gminy Psary, na której wójt Tomasz Sadłoń przedstawił radnym raport o stanie gminy za rok 2019. Po przeprowadzonej nad raportem debacie i przyjęciu sprawozdania finansowego za ubiegły rok radni udzielili wójtowi absolutorium.

Po raz drugi, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym wójt przedstawił na sesji raport o stanie gminy. Dokument ten zawiera informacje dotyczące realizacji programów i strategii realizowanych przez gminę Psary, a także sposoby wykonania uchwał podjętych przez radę gminy. Zaprezentowana została: sytuacja demograficzna i finansowa gminy, inwestycje, oświata, kultura, sport, rekreacja, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska naturalnego. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona została debata, po której radni jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania. Po przyjęciu sprawozdania finansowego za poprzedni rok i zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej na temat realizacji budżetu gminy za 2019 rok, radni jednogłośnie podjęli także uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium.

Budżet 2019 r. – podsumowanie

Minął kolejny rok intensywnej pracy naszego samorządu. Był to czas kiedy dochody gminy po raz kolejny w znaczący sposób wzrosły i wyniosły 66,1 mln zł. Dochody bieżące stanowiły 55,8 mln zł, a na wydatki majątkowe, czyli inwestycje i przedsięwzięcia budowlane, przeznaczono podobnie jak w roku poprzednim bardzo dużą kwotę 21,3 mln zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między bieżącymi dochodami i wydatkami sięgnęła 7,4 mln zł i była wyższa niż pierwotnie zaplanowano. Nadwyżka ta była jedną z najwyższych w ostatnich latach. Jej wysoki poziom świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy Psary. Bardzo istotnym źródłem dochodów dla gminy Psary w 2019 r. był podatek dochodowy od osób fizycznych. Wpływy z tytułu tego podatku wyniosły 19,5 mln zł, co oznacza, że było ich o 2,3 mln zł więcej niż w 2018 roku. W ciągu ostatniego roku wzrosły również dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i wyniosły 5,8 mln zł, co daje 1,6 mln zł więcej niż w poprzednim roku. Są to najwyższe poziomy tych dochodów w historii gminy, co wiąże się bezpośrednio z ciągłym rozwojem strefy gospodarczej przy DK 86 oraz wzrostem liczby mieszkańców gminy.

Obowiązki gminy – realizacja przedsięwzięć

Poprzedni rok był wyjątkowo udany dla samorządu gminy Psary pod względem inwestycyjnym. Na początku roku otwarte zostało Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach – gminne centrum kulturalno-szkoleniowe będące nową filią Gminnego Ośrodka Kultury. W grudniu natomiast uruchomiony został żłobek, jest to pierwsza tego typu placówka na terenie gminy Psary. Wielomilionowa inwestycja, długo wyczekiwana przez mieszkańców zapewnia opiekę najmłodszym dzieciom, a już od września tego roku w tym samym budynku 100 dzieci w wieku od 3 do 6 będzie uczęszczać do nowo otwartego przedszkola. W 2019 roku rozpoczęła się modernizacja i kompleksowa przebudowa budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej. Obecnie prowadzone są prace na zewnątrz obiektu. Powstaną tam mieszkania chronione oraz klub aktywnego mieszkańca. Otwarty został także przebudowany ośrodek kultury i remiza OSP w Górze Siewierskiej.

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacja

W 2019 r. rozpoczęto kompleksową przebudowę DW 913, podczas której równocześnie kontynuowane były prace finansowane przez gminę Psary, obejmujące wymianę sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi. Koszt inwestycji, który poniesie gmina Psary w ramach przebudowy DW 913 to blisko 7 mln zł. Na bieżąco budowane i wymieniane są sieci wodociągowe wraz z przyłączami, w ubiegłym roku zakończono realizację 2 dużych przedsięwzięć w tym zakresie, których łączny koszt przekroczył 1,6 mln zł: budowę wodociągu w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody do Dąbia oraz budowę i wymianę sieci na odcinku Brzękowice Dolne – Goląsza Biska – zbiornik Góra Siewierska – Strzyżowice. Prowadzono także budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Strzyżowicach na ul. 1 Maja. Zakończone zostały również zaawansowane prace projektowe przy opracowywaniu dokumentacji budowlanej nowej sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 30 km. W ubiegłym roku pozyskano 1,7 mln zł dotacji na wymianę sieci wodociągowej.

Infrastruktura drogowa

W ubiegłym roku w gminie pojawiły się nowe odcinki chodników, w Górze Siewierskiej i Gródkowie za ponad 0,5 mln zł. Samorząd zainwestował również w przebudowę odcinka drogi Brzękowice Wał. Koszt inwestycji to niemalże 1 mln zł, z czego ponad 860 tyś. zł to pozyskane na ten cel dotacje. W trakcie przebudowy powstała nowa nawierzchnia, zjazdy na posesje, chodnik oraz mijanki. Na brukowanym odcinku zamontowane zostało oświetlenie uliczne LED. W Preczowie za ponad 160 tys. zł wybudowany został parking wraz z dwoma zjazdami z dróg powiatowych i oświetleniem. Wprowadzono tam również stałą organizację ruchu. Do użytku interesantów i klientów punktów usługowych znajdujących się w budynku urzędu gminy oddano dodatkowe miejsca postojowe, które powstały za budynkiem urzędu. Koszt tej inwestycji wyniósł prawie 150 tys. zł.

Ochrona środowiska i programy dla mieszkańców

W roku 2019 realizowana była kompleksowa modernizacja energetyczna oraz wyposażenie w instalacje odnawialnych źródeł energii 3 budynków publicznych. Zamontowane zostały ogniwa fotowoltaiczne oraz gruntowa pompa ciepła. Prowadzone były także 4 programy dotacyjne dla mieszkańców na ekomodernizacje prywatnych budynków mieszkalnych, wymianę źródeł ciepła, budowę odnawialnych źródeł energii oraz program usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Psary. Dzięki gminnemu wsparciu docieplono 27 budynków mieszkalnych. W 48 budynkach wymieniono kotły, a w 23 zamontowano odnawialne źródła energii, koszt wymiany i montażu przekroczył 2 mln zł, z czego pozyskane dofinansowanie stanowiło aż 1,5 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom możliwe było usunięcie z terenu gminy Psary i przekazanie na specjalistyczne składowiska 65,97 ton azbestu z 46 budynków mieszkalnych lub gospodarczych.

Edukacja, kultura, sport i rekreacja

Przeprowadzona została modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach poprzez kompleksowy remont łazienek i kuchni. Od stycznia 2019 roku mieszkańcy gminy mogli korzystać z bogatej oferty kulturalnej przedstawionej przez Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach. Przez cały rok organizowane były tam spektakle, recitale, koncerty, widowiska oraz pokazy. Odbywały się także próby, różnego rodzaju zajęcia, a także szkolenia. Ukończona została również przebudowa stadionu sportowego w Sarnowie, który zyskał nowy wygląd i funkcjonalność. Piłkarze mają do swojej dyspozycji nowy budynek szatni oraz płytę boiska, która przeszła kompleksową modernizację. Wykonano na niej drenaż odwadniający, zamontowano system automatycznego nawadniania, a także pojawiła się nowa murawa. Obiekt posiada teraz zadaszone trybuny dla 192 widzów, nowe wiaty dla zawodników rezerwowych i bramki. Pojawiły się także chodniki, oświetlenie sportowe umożliwiające treningi po zmroku i system monitoringu. Rozbudowana została siłownia zewnętrzna w Goląszy Górnej, w Dąbiu Chrobakowym oddano do użytku strefę aktywności podzieloną na dwie części z przeznaczeniem dla młodszych i starszych dzieci, a w Malinowicach na terenie byłej szkoły altany ogrodowe wyposażone zostały w zestawy mebli. Powstały również projekty placów zabaw: w Malinowicach, Dąbiu, Strzyżowicach i Preczowie oraz projekt zagospodarowania terenu leśnego w Gródkowie.

Bezpieczeństwo mieszkańców i rozwój gminy

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców dofinansowany został zakup nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Psary, a w rejonie skrzyżowania ul. Jasnej w Sarnowie pojawił się fotoradar, o którego montaż władze samorządowe Psar starały się już od 2015 roku. Urządzenie zamontowane zostało w miejscu szczególnie niebezpiecznym dla pieszych i ma również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Ubiegły rok należał do bardzo udanych pod względem rozwoju gospodarczego gminy Psary. Na rosnące dochody gminy wpływ miał wzrost liczby mieszkańców oraz budowa nowych hal magazynowych w kształtującej się strefie gospodarczej przy Drodze Krajowej nr 86. Udało się także utrzymać wysoką 264 pozycję w rankingu zamożności gmin wiejskich w Polsce czasopisma „Wspólnota”.

Źródło: UG Psary