image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie  informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Siemianowice Śląskie na lata 2020-2035”.

Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych.

Głównym celem strategii będzie redukcja na terenie miasta Siemianowice Śląskie zanieczyszczenia liniowego obejmującego głównie zanieczyszczenia komunikacyjne. Dokument będzie wyznaczał zakres działań, jakie miasto Siemianowice Śląskie powinno przedsięwziąć  w celu rozwoju polityki elektromobilności. Wdrożenie założeń strategii powinno przyczynić się m.in. do: zredukowania emisji substancji zanieczyszczających powietrze i zmniejszenia emisji hałasu, zapewnienia nowych, rozwiniętych form zarządzania miastem w zakresie transportu, zaszczepienia wśród mieszkańców nowego spojrzenia na działania prowadzone przez miasto poprzez edukację i promocję szerokiej kultury mobilności i form transportu zero emisyjnego, w tym zaktywizowanie mieszkańców do świadomego kreowania miasta pod kątem elektromobilności, sukcesywnego rozwoju miasta w zakresie polityki elektromobilności. Jednym z etapów prac nad dokumentem będzie elektroniczna ankieta dla mieszkańców, przygotowana i udostępniona przez wykonawcę, której wyniki posłużą, jako materiał źródłowy do wykorzystania przy opracowywaniu ww. dokumentu. Strategia zostanie dodatkowo przedłożona do konsultacji społecznych, o których Państwo zostaniecie poinformowani obwieszczeniem określającym termin i miejsce zapoznania się z projektem dokumentu oraz formą wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu, a który zostanie umieszczony  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń

Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, w Biurze Ochrony Środowiska (ul. Michałkowicka 105, Siemianowice Śląskie, I piętro, pok. nr 31) w poniedziałki w godzinach 7.00 – 17.00, wtorki, środy, czwartki w godzinach  8.00 – 16.00 oraz w piątki w godzinach 8.00 – 14.00, pisemnie na adres Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie lub na adres

e-mail: rs@um.siemianowice.pl

Projekt dokumentu jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie, autor: Katarzyna Mroczka Biuro Ochrony Środowiska