image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Trwa budowa kolejnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świętochłowicach. Prace budowlane przy ul. Szpitalnej rozpoczęły się w lutym 2021 roku i potrwają to końca maja 2021 r., natomiast całość projektu wraz z kampanią informacyjno-edukacyjna zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku.

Przetarg na budowę PSZOK-u przy ul. Szpitalnej wygrała w styczniu 2021 r. firma PPUH Hydrobud z Chorzowa. Na podstawie decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Bytomia usunięte zostały drzewa kolidujące z budową PSZOK-u. W ramach prac budowlanych wykonano już przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne, które będą odprowadzać wody opadowe z terenu utwardzonego poprzez separatory do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Instalacja wodno-kanalizacyjna będzie służyła również do rozprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z kontenera  socjalno-biurowego. Przy wjeździe do punktu wygospodarowane zostały także dodatkowe miejsca parkingowe.

Należy podkreślić, że PSZOK to w pełni bezpieczne miejsce odbioru m.in. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, olejów, farb, rozpuszczalników, zużytych opon, odpadów poremontowych i wielkogabarytowych, a także przeterminowanych leków.

Do tej pory pozbywanie się tego rodzaju śmieci było sporym problemem dla mieszkańców miasta. Choć w mieście funkcjonuje już jeden PSZOK na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Wojska Polskiego, jego lokalizacja na peryferiach miasta stanowi problem, szczególnie dla osób starszych i niezmotoryzowanych. Do PSZOK-u przy ulicy Szpitalnej będzie można dojechać również środkami komunikacji publicznej. Należy jednak pamiętać, że nie będzie on miejscem składowania odpadów, a jedynie punktem ich odbioru. Wszystkie zebrane odpady będą regularnie wywożone do miejsc ich docelowego unieszkodliwienia dedykowanego dla konkretnego rodzaju odpadu.

W Świętochłowicach funkcjonuje także mobilna wersja PSZOK – raz w miesiącu odpady problemowe można dostarczać do samochodu, który specjalnie w tym celu przyjeżdża wg harmonogramu do poszczególnych dzielnic miasta. Zużyte baterie, przeterminowane leki i zużyte świetlówki można oddawać także do tzw. Miejsc Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych (MZWON).

Szczegółowe informacje na temat miejsc lokalizacji MZWON, godzin pracy PSZOK-u przy ulicy Wojska Polskiego, czy Mobilnego PSZOK-u znajdują się na stronie www.czyste.swietochlowice.pl.

Wykaz odpadów, które przyjmować będzie PSZOK:

 • szkło,
 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • metale,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady tekstyliów i odzieży.

PSZOK to nie wysypisko śmieci. 

Pracownicy nie będą odbierać odpadów innych niż wyżej wymienione, a wszystkie przyjmowane odpady nie mogą wydzielać żadnego zapachu. Celem funkcjonowania PSZOK jest umożliwienie usuwania „trudnych odpadów” w sposób selektywny i kontrolowany, a z punktu będą mogli korzystać wyłącznie mieszkańcy Świętochłowic. Wszystkie kontenery na odpady niebezpieczne są szczelnie zamykane i odporne na działania zbieranych tam odpadów.

Projekt pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną’’ jest realizowany w ramach poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konieczność utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust.2 pkt 6).  Zadaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest stworzenie mieszkańcom warunków do pozbycia się odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób selektywny i kontrolowany. Dotyczy to szczególnie odpadów niebezpiecznych powstających ze strumienia odpadów komunalnych.

Źródło: UM Świętochłowice

Ulotka informująca o zasadach segregowania odpadów
Mat. UM Świętochłowice