image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza od 23 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. nabór wniosków o wsparcie w ramach dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne o której mowa w art. 15zze4e  ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wnioski należy składać  wyłącznie poprzez platformę praca.gov.pl w postaci elektronicznego formularza wniosków po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym!

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy którzy:

  • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, w jednym z dwóch kodów: 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, albo 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. We wniosku przedsiębiorca może wskazać jeden z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek przychodów: listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. albo marzec 2021 r. Jeśli przedsiębiorca wskazał określony miesiąc w złożonym wcześniej wniosku, nie może wskazać tego samego miesiąca w kolejnym wniosku. Natomiast miesiąc, do którego przedsiębiorca porównuje spadek przychodów (wrzesień 2019 r. lub wrzesień 2020 r.) może być wskazany w więcej niż jednym wniosku. Zatem, przedsiębiorca może złożyć maksymalnie 5 wniosków o dotację w wybranym przez siebie terminie, ale nie później niż do 30 września 2021 r. (np. może złożyć wszystkie wnioski w jednym dniu).
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Ważne!
Zgodnie z art. 15 zze4a Ustawy oceny spełnienia warunku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r. To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 30 września 2020 r.) nie będą uwzględniane.

Źródło: UM Piekary Śląskie