image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miasto Ruda Śląska, Spółka Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna będą wspólnie promować tereny pogórnicze w dzielnicy Kochłowice. Dziś w rudzkim magistracie podpisano porozumienie w tej sprawie. Jego celem ma być aktywizacja gospodarcza nieruchomości inwestycyjnych po kopalni „Polska-Wirek”, w pobliżu autostrady A4. W ten sposób władze miasta, SRK i KSSE chcą stworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy, które mają częściowo zniwelować negatywne skutki społeczne i gospodarcze przemian w branży energetycznej.

– Restrukturyzacja górnictwa to wielkie wyzwanie dla naszego miasta, w którym ta branża jest kluczowym elementem gospodarki. Z jednej strony trzeba wykreować nowe miejsca pracy w miejsce likwidowanych, z drugiej dać „nowe życie” terenom, na których działały kopalnie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Skala tego przedsięwzięcia wymaga współpracy, dlatego podejmujemy je wspólnie zarówno ze stroną górniczą, jak i doświadczoną w pozyskiwaniu inwestorów Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – dodaje.

Łączny obszar objętego porozumieniem terenu w rejonie między ul. Ks. L. Tunkla a ul. Bałtycką to 97,41 ha, na które składa się 121 działek. Większość z nich jest własnością Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., użytkowaniu wieczystym miasta lub władaniu miasta, a jedna z nich w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej. Pozostałe są własnością miasta lub SRK. Wydobycie w tym rejonie prowadził do 2009 r. Ruch „Wirek” KWK „Halemba-Wirek” (w latach 1995–2007 jako KWK „Polska-Wirek”, a w latach 1954-1995 jako KWK „Nowy Wirek”).

– Jednym z celów strategicznych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jest zagospodarowanie majątku likwidowanych kopalń. Działania te są prowadzone w sposób mający za zadanie łagodzenia społecznych skutków restrukturyzacji górnictwa oraz promowania i wspierania przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę, iż Ruda Śląska została szczególnie dotknięta negatywnymi skutkami przekształceń, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wraz z miastem Ruda Śląska i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. postanowiły podjąć współpracę celem aktywizacji terenu położonego w rejonie ulicy Tunkla, posiadającego szczególny potencjał inwestycyjny – mówi Janusz Gałkowski, prezes zarządu SRK S.A.

Oprócz samego porozumienia miasto podpisało dwustronną umowę z KSSE, dotyczącą poszukiwania inwestorów zainteresowanych działkami. Planowane jest również podpisanie podobnej umowy między SRK i KSSE. – Zaproponowaliśmy gminie Ruda Śląska oraz Spółce Restrukturyzacji Kopalń, jako właścicielom tych terenów, żeby przy doświadczeniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej połączyć siły i przygotować prawie 100 ha terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A4 – mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Podpisanie tego porozumienia to bardzo ważny, nasz wspólny krok w kierunku skutecznej transformacji gospodarczej obszarów pogórniczych na terenie gminy Ruda Śląska. To musi się udać! – podsumowuje.

– Głównym celem tego wspólnego przedsięwzięcia jest pobudzenie aktywności gospodarczej Rudy Śląskiej na terenach pogórniczych, dotychczas nie w pełni wykorzystanych i stworzenie warunków do powstania nowych, atrakcyjnych miejsc pracy – zaznacza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Strony porozumienia zobowiązały się do szeregu działań: przeprowadzenia analizy obecnego stanu nieruchomości, opracowania koncepcji zagospodarowania terenów, wykonania badań geotechnicznych, naprawy szkód górniczych, wykonania podziałów geodezyjnych czy zapewnienia infrastruktury drogowej, otwierającej tereny inwestycyjne, w tym obwodnicy dzielnicy Kochłowice – wylicza. Projektem będzie zarządzać komitet złożony z przedstawicieli miasta, SRK i KSSE.

Obecnie w Rudzie Śląskiej działa jedna kopalnia – należąca do Polskiej Grupy Górniczej KWK „Ruda” z ruchami „Halemba”, „Bielszowice” i „Pokój”, które wcześniej były oddzielnymi kopalniami. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku w mieście funkcjonowało sześć samodzielnych kopalń. We wrześniu ubiegłego roku miasto opracowało publikację „Ruda Śląska w świetle transformacji regionów górniczych”. Łączne koszty niezbędnej do przeprowadzenia transformacji gospodarczej i utraconych korzyści podatkowych dla miasta oszacowano w niej na przynajmniej 5,3 mld zł. Wskazano tam, że temu wyzwaniu można sprostać jedynie we współpracy z podmiotami państwowymi i szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym.

– Dane wskazujące ilość terenów przemysłowych i poprzemysłowych wymagających przygotowania inwestycyjnego, czyli 947 ha, stanowiących ponad 12% całkowitej powierzchni miasta, szacunkowy koszt tych działań w wysokości ponad 1,5 mld zł, jak również wyliczenia pokazujące, iż zastąpienie utraconych miejsc pracy nowymi może wiązać się z kosztem w wysokości blisko 2,5 mld zł, świadczą o skali wyzwania, jakim jest transformacja dla Rudy Śląskiej – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. Dodatkowym problemem jest fakt, iż likwidacja przedsiębiorstw górniczych i hutniczych skutkować będzie wzrostem bezrobocia z obecnych 3,6% do nawet ponad 20%, co przekłada się na ponad 12 000 nowych bezrobotnych. Opisana sytuacja może doprowadzić do utraty dochodów Rudy Śląskiej w wysokości prawie 40 mln zł w skali roku.

Na wyzwania stojące przed gminami górniczymi zwrócono uwagę w apelu do Premiera i Rządu RP o zorganizowanie Śląskiego Okrągłego Stołu, który został podpisany w Rudzie Śląskiej 1 marca br. Sygnatariuszami stanowiska byli samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszeniu Gmin Górniczych w Polsce, a także przedstawiciele Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Kilka dni później również w Rudzie Śląskiej inicjatorzy apelu spotkali się z Arturem Soboniem, Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem likwidacji kopalń oraz zabezpieczaniem sąsiednich zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, gazowym czy pożarowym. Spółka zagospodarowuje majątek i sprzedaje nieruchomości likwidowanych kopalń, a także realizuje zadania związane z usuwaniem szkód górniczych, rekultywacją terenów pogórniczych oraz tworzeniem nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń. Działaniem SRK objęte są 73 gminy.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została powołana w 1996 r. w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo śląskie oraz 6 powiatów w województwie opolskim Obecnie w KSSE działa 450 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 42 mld złotych i stworzyły ponad 80 000 miejsc pracy. w swej ofercie działki o łącznej powierzchni ponad 2749 ha w 48 gminach.

Źródło: UM Ruda Śląska