image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zmiany w zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Aneta Moczkowska, dotychczasowa prezes Parku Śląskiego, została powołana do zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obejmie funkcję wiceprzewodniczącej zarządu, zastępując na tym stanowisku Krzysztofa Zamasza, którego rezygnacja została przyjęta w poniedziałek (25 czerwca) przez Zgromadzenie. Czy to oznacza, że Metropolia przejmuje Park Śląski? – Temat Parku Śląskiego towarzyszy nam od początku naszej działalności, nie unikamy go, zastanawiamy się, zachowujemy daleko posuniętą ostrożność w publicznych wypowiedziach i deklaracjach na ten temat – mówił Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

Podczas poniedziałkowej sesji Zgromadzenia, przyjęta została rezygnacja prof. Krzysztofa Zamasza. Pełnił on dotychczas funkcję wiceprzewodniczącego zarządu, odpowiadał za sprawy związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, inwestycjami i współpracą międzynarodową.

– Chciałem bardzo podziękować za zaufanie, którym zostałem obdarzony podczas wyboru na tę funkcję. W ciągu ostatnich miesięcy udało się nam zainicjować wiele ciekawych projektów, które w przyszłości przyczynią się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców Metropolii – mówi Krzysztof Zamasz.

– Krzysztof Zamasz wniósł do Metropolii wiedzę i doświadczenie, zbudował zespół kompetentnych i zaangażowanych pracowników, którzy wspólnie z nim, pod jego kierunkiem, określili ideę Metropolii przyszłości, czyli miejsca, które praktycznymi działaniami wypełni definicję pojęcia smart city – dziękował za dotychczasową współpracę Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

Dodawał, że w czasie pełnienia funkcji przez Krzysztofa Zamasza, podjęto m.in. temat elektromobilności, koncepcji MaaS (Mobility as a Service), otwartych baz danych czy dronów. Dzięki jego doświadczeniom wyniesionym z branży energetycznej, Metropolia jest w przededniu ogłoszenia przetargu na metropolitalną grupę zakupową oraz postępowania dotyczącego pakietu świadczeń dla seniorów.

Nominację do objęcia funkcji wiceprzewodniczącego zarządu otrzymała Aneta Moczkowska, dotychczasowa prezes Parku Śląskiego. Uzyskała wymaganą podwójną większość głosów delegatów.

Aneta Moczkowska od lat związana jest z samorządem. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w tyskim Urzędzie Miasta. Była m.in. doradcą prezydenta ds. komunikacji społecznej, przez prawie sześć lat kierowała Wydziałem Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Od marca 2013 do stycznia 2015 roku była Sekretarzem Miasta Tychy, a później objęła funkcję sekretarza w Urzędzie Marszałkowskim. W marcu 2017 roku została prezesem Parku Śląskiego.

Jeszcze przed sesją Zgromadzenia, gdy wiadomo już było, że nominację do zarządu Metropolii z podregionu tyskiego otrzymała właśnie Aneta Moczkowska, rozpoczęły się spekulacje dotyczące tego, czy jest to logiczny ciąg zdarzeń, prowadzący finalnie do przejęcia przez Metropolię Parku Śląskiego.

– Temat Parku Śląskiego towarzyszy Metropolii od początku naszej działalności, nie unikamy go, zastanawiamy się, zachowujemy daleko posuniętą ostrożność w publicznych wypowiedziach i deklaracjach na ten temat – odpowiadał podczas dzisiejszej sesji Kazimierz Karolczak.

Podkreślał jednocześnie, że zanim jakiekolwiek decyzje w tej sprawie zapadną, potrzebna jest ścisła współpraca z Urzędem Marszałkowskim, który jest aktualnym właścicielem Parku Śląskiego.

– W moim przekonaniu dobrym rozwiązaniem byłoby podpisanie listu intencyjnego między Metropolią a Urzędem Marszałkowskim.  Pozwoliłoby to na rozpoczęcie analiz prawnych, finansowych i organizacyjnych, które pozwolą nam odpowiedzieć na pytania, czy to w ogóle jest możliwe, z jakimi konsekwencjami, zwłaszcza finansowymi, się wiąże, jaka jest kondycja Parku Śląskiego i jakie są możliwe źródła jego finansowania? Czy zmiana właściciela będzie dobra dla Parku oraz dla Metropolii? Dopiero wówczas możemy podjąć tę decyzję. Gospodarze wszystkich miast i gmin Metropolii muszą być przekonani, że to decyzja, która została podjęta dla dobra mieszkańców – zaznacza Karolczak.

– Jesteśmy gotowi, by Park Śląski, także administracyjnie, zyskał status „Ogrodu Metropolii”. To określenie pojawia się w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu, a w odbiorze społecznym wielu mieszkańców, Park Śląski w Metropolii już jest. Rozpoczynamy rozmowy, by dopracować to w warstwie formalnej – mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Urząd Marszałkowski jest właścicielem Parku Śląskiego od 2006 roku.

– Do wszystkich wyzwań, związanych z zarządzaniem Parkiem Śląskim, podchodzę z dużą odpowiedzialnością i ogromnym zaangażowaniem. Czuję się za niego odpowiedzialna. Mam też duże wsparcie zespołu, który z prawdziwą troską podchodzi do pracy na rzecz Parku. Rozpoczęliśmy proces rewitalizacji tej przestrzeni i zamierzam go kontynuować. Jednocześnie będę rozmawiała z prezydentami miast i gmin na temat możliwości, by zarządcą Parku Śląskiego stała się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Jestem przekonana, że wpłynie to korzystnie na jakość życia mieszkańców – ocenia Aneta Moczkowska, która przez maksymalnie trzy miesiące będzie łączyła funkcję wiceprzewodniczącej zarządu GZM z funkcją prezesa Parku Śląskiego, aby móc zamknąć niedokończone projekty.

Dodajmy, że Park Śląski jest w trakcie pozyskiwania finansowania na przeprowadzenie pełnego procesu rozwoju i rewitalizacji. Chodzi o ponad 200 mln zł z funduszu inicjatywy finansowej Jessica. Dzięki temu dofinansowaniu rozpoczęte już dzisiaj działania, będą mogły nabrać pełni rozmachu, a w perspektywie najbliższych lat Park Śląski odzyska pełnię jakości w każdym z obszarów: zieleni, architektury czy komunikacji, która w tej przestrzeni powinna mieć wyłącznie ekologiczny charakter. Decyzje związane z ewentualnym pozyskaniem wspomnianych środków mają być znane w najbliższych miesiącach.

Park Śląski, to liczący 68 lat największy park miejski w Polsce i jeden z najlepszych w kraju przykładów rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Jest on jedynym przykładem tego typu przestrzeni miejskiej, której właścicielem jest samorząd województwa, ponieważ zarządzanie parkami znajduje się z reguły w domenie miast.

Park Śląski trafił pod zarząd województwa m.in. z powodu jego ponadlokalnego charakteru, gdyż – choć administracyjnie leży w Chorzowie – znajduje się na styku trzech miast Metropolii: Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich.

Warto dodać, że koncepcja, aby to Metropolia stała się zarządcą Parku Śląskiego pojawiła się również „oddolnie”, podczas spotkań i dyskusji nad projektem „Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”. Rozmowy w tej sprawie prowadzone były z przedstawicielami gmin, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych, środowiskiem młodzieży i osób starszych, a zainteresowani mogli przedstawić propozycję projektów, które powinny znaleźć się w tym dokumencie.

Złożona propozycja zakłada stworzenie metropolitalnej sieci zielonych przestrzeni publicznych, w tym również ogrodów botanicznych i parków. Tę sieć miałby tworzyć m.in. Park Śląski.

Pierwszy etap realizacji tego zadania miałby dotyczyć uzgodnień co do modelu zarządzania i utrzymania terenów zielonych, które w metropolitalnej sieci mogłyby się znaleźć. Następnie – jego celem byłoby m.in. przeprowadzenie jednolitej inwentaryzacji terenów zielonych oraz identyfikacja i podejmowanie działań, chroniących ich bioróżnorodność.