image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gmina nieustająco pozyskuje środki Unii Europejskiej na rozwój miasta.

9,5 mln zł otrzymaliśmy na zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych przy ulicy Polnej. Na potrzeby nowych przedsiębiorstw przygotowanych jest prawie 6,5 hektara miejskich terenów. Pozwoli to na usytuowanie nowych firm, które stworzą miejsca pracy dla tarnogórzan. Prace ruszyły na początku tego roku.

„Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych” to projekt unijny, który miasto realizować będzie do 2020. Przedsięwzięcie zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni: 54 904,2 metrów kwadratowych, znajdujących się przy ul. Polnej. Całkowita wartość zadania to 14,3 mln zł.

Inwestycja zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Tarnowskie Góry o łącznej powierzchni: 54 904,2 metrów kwadratowych (całkowita powierzchnia terenów objętych projektem wynosi 62 398,1 metrów kwadratowych). Projekt obejmuje budowę drogi wewnętrznej, wycinkę drzew i krzewów, budowę sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej, roboty rozbiórkowe oraz budowę ogrodzenia.

– Budowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikami i oświetleniem otworzy dojazd do Lasowic z centrum miasta. To bardzo ważny aspekt tego przedsięwzięcia. Na uzbrojonym przez gminę terenie powstanie kilka małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki inwestycji istniejące już w tym miejscu firmy: Faser i Tagor będą mogły lepiej wykorzystać swoje tereny, bowiem dzięki unijnym środkom i uporządkowaniu terenu powstanie tu miasteczko przemysłowe – mówi Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. gospodarczych. – Zaznaczyć też bardzo mocno należy, że na powyższym terenie bierzemy pod uwagę wyłącznie firmy przyjazne środowisku naturalnemu – dodaje.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie ponadto kampania promocyjna zakładająca: kampanię billboardową, foldery informacyjne oraz tablice promocyjne.

Inwestycja ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu przedsiębiorczości i powstania nowych inwestycji w regionie, dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brownfield pod inwestycje. Realizacja planowanych działań wpłynie na wzrost profesjonalizacji usług, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności działających w nich przedsiębiorstw oraz na wzrost rozwoju przedsiębiorczości poprzez wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, przyczyniając się do powstawania nowych i rozwijania istniejących przedsiębiorstw. Inwestycja będzie miała również pozytywny wpływ na zmniejszenie stopy bezrobocia na obszarze powiatu tarnogórskiego, dzięki utworzeniu miejsc pracy, w przedsiębiorstwach lokalizujących swoje siedziby na terenie objętym projektem.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP, działanie: 1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, poddziałanie: 1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 14 388 315,56 zł

Dofinansowanie: 9 497 080,96 zł

Okres realizacji projektu:2016-12-06 – 2020-12-15