image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

29 października odbyła się wirtualna gala XVI edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, na której zaprezentowano zwycięskie miasta i gminy w poszczególnych kategoriach. Gmina Psary zajęła 4. miejsce w województwie śląskim i 26. w skali kraju w kategorii gmin wiejskich. Ranking uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych rankingów w Polsce i jest najbardziej obiektywnym i kompleksowym zestawieniem jakości pracy samorządów.

Redakcja „Rzeczpospolitej” już od 16 lat ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, co pozwala wskazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój rozwój. Zasady rankingu są ustalane przez niezależną Kapitułę, której przewodniczącym jest były premier RP prof. Jerzy Buzek. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie. Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników, w czterech filarach:

I – trwałość ekonomiczno-społeczna, gdzie brane są pod uwagę takie wskaźniki, jak: dynamika dochodów własnych (w tym dochodów podatkowych), pozyskane dotacje rozwojowe, poziom nadwyżki operacyjnej brutto oraz netto, dynamika wydatków inwestycyjnych, dynamika wydatków na drogi, zakres planów zagospodarowania przestrzennego.

II – trwałość społeczna, która odnosi się do działań samorządu mających wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego. Tu branych jest pod uwagę szereg elementów, m.in. takich jak: dynamika inwestycji w infrastrukturę społeczną, dynamika wydatków na transport, dynamika wydatków na oświatę (w przeliczeniu na liczbę uczniów), wydatki w danym roku na kulturę, sport i rekreację oraz inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach, przyrost czytelników i zbiorów książek w bibliotekach, wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wartość szeroko pojętego budżetu partycypacyjnego, organizacja bezpłatnego transportu itp.

III – trwałość środowiskowa, gdzie nacisk kładziony jest na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Pod uwagę brane są m.in.: inwestycje w ochronę środowiska w danym roku, wydatki na ochronę powietrza i klimatu, wydatki na utrzymanie zieleni, poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, poziom rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej. W ankietach samorządy informują też o wydatkach na instalacje OZE, na wymianę pieców, na infrastrukturę rowerową, na rewitalizacją obszarów zdegradowanych oraz o poziomie wykonania wskaźników elektromobilności.

IV – jakość zarządzania, w tym filarze sprawdzana jest jakość zarządzania urzędem (np. wdrożone systemy ISO, wdrożone systemy ewaluacji strategii rozwojowych czy wydatki na szkolenia pracowników), procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami. Tu większość danych pochodzi z e-ankiet.

Gmina Psary, która klasyfikowana była w kategorii gmin wiejskich, zajęła 4. miejsce w województwie śląskim i 26. w Polsce. Gmin wiejskich w Polsce jest prawie 1,5 tys., więc 26. miejsce to nie lada sukces. Jeszcze bardziej cieszy fakt, że już trzeci rok z rzędu nasza gmina klasyfikowana jest w polskiej czołówce gmin wiejskich – w 2018 roku zajmując 10., a w 2019 roku 81. miejsce. W trakcie rankingu weryfikowana była skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej. Łączna punktacja, którą zgromadziła nasza gmina to 49,59 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Rywalizacja była bardzo duża i warto tutaj zaznaczyć, że gmina Kleszczów, która została tegorocznym zwycięzcą w kategorii gminy wiejskie – uzyskała 71,06 punktów, a gmina Buczkowice będąca na 1. miejscu w województwie śląskim otrzymała 56,67 punktów.

– Wysoka pozycja gminy Psary w kategorii gmin wiejskich, jak i fakt, że nasza praca w psarskim samorządzie jest doceniana przez fachowców bardzo cieszy. To ważne, że dziennik Rzeczpospolita organizuje tak rzetelny i profesjonalny ranking – mówi Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń.

Źródło: UG Psary