image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Informujemy, że w związku z pozyskaniem dodatkowych środków w ramach mechanizmu REACT-EU Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 25 stycznia 2022 r. dokonał wyboru do dofinansowania projektu pn. Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.

Całkowita wartość projektu dla obu gmin wynosi 18.669.681,00 zł z czego wartość zadania Gminy Siewierz to 6.025.038,00 zł a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 5.114.247,70 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w gminach: Koziegłowy i Siewierz, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2 i pyłu PM10.

W ramach zadania na terenie Gminy Siewierz powstanie 412 szt. instalacji kolektorów słonecznych do ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i 6 szt. kotłów na biomasę (pellet).

Ilość instalacji jest wynikiem złożonych przez mieszkańców deklaracji uczestnictwa w projekcie w latach 2017 i 2018. Tym samym podstawowa lista uczestników projektu jest już zamknięta.

Z osobami znajdującymi się na podstawowej liście uczestników projektu będziemy się kontaktować telefonicznie celem ustalenia terminu na podpisanie umowy na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

Przed podpisaniem umowy będzie weryfikowana liczba osób zamieszkujących w danym budynku na podstawie zgłoszonej ilości osób w tzw. deklaracji śmieciowej oraz czy są uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe na rzecz gminy.

Budynek, w którym będą montowane instalacje musi być zamieszkały w sposób ciągły przez cały rok.

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej nie przyjmujemy nowych zgłoszeń do udziału w projekcie. Z dodatkowych deklaracji, które wpłynęły od mieszkańców poza wskazanym terminem naboru uczestników została utworzona lista rezerwowa. Zostanie ona uruchomiona w chwili kiedy osoby znajdujące się na liście podstawowej zrezygnuj z montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.

Źródło: UM Siewierz