image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W ciągu roku 13 gmin wystąpiło z wnioskiem o przyłączenie do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Aby jednak doszło do poszerzenia granic związku metropolitalnego, konieczne jest przeprowadzenie złożonego procesu, którego finałem będzie skierowanie wniosku o zmianę granic do Rady Ministrów. Oto, jak wygląda procedura dołączania nowych członków do Metropolii.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zrzesza obecnie 41 gmin woj. śląskiego. W pierwszym roku działalności, czyli od 1 stycznia 2018 r., trzynaście kolejnych gmin wyraziło chęć przyłączenia się do GZM. Są to gminy: Orzesze, Ornontowice, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Kalety, Kochanowice, Lubliniec, Ciasna, Herby i Woźniki.

Warunki, które powinny spełniać takie gminy, aby zostać włączone do GZM, zostały określone w ustawie.

– Ustawa wskazuje, że pomiędzy gminami członkowskimi muszą występować silne powiązania funkcjonalne, zaawansowane procesy urbanizacyjne oraz gminy te muszą być położone na obszarze spójnym pod względem przestrzennym – tłumaczy Kazimierz Karolczak, przewodniczący GZM.

Władze Metropolii już wcześniej sygnalizowały, aby granice Metropolii opierały się na całych powiatach. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, iż część gmin niektórych powiatów jest członkiem Metropolii, a pozostałe nie i teraz chcą dołączyć.

– Takim przykładem są gminy Orzesze i Ornontowice z powiatu mikołowskiego, którego cała pozostała część jest już w Metropolii – dodaje.

Procedura zmiany i poszerzenia granic GZM

Aby gmina dołączyła do GZM, musi najpierw przeprowadzić konsultacje społeczne w tej sprawie, a także uzyskać zgodę rady gminy. Następnie możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o przyłączenie do związku metropolitalnego. Wniosek ten wymaga zasięgnięcia opinii Sejmiku Województwa Śląskiego i Wojewody Śląskiego.

Lubliniec, Ciasna, Woźniki i Herby (pow. lubliniecki) to cztery gminy, które uzyskały pozytywną opinię Sejmiku Śląskiego podczas sesji w dniu 4 lutego 2019 r. Opinię w tej sprawie wyrazi także Wojewoda Śląski.

Wcześniej rozpatrywano wnioski gmin Kochanowice i Kalety. Nie uzyskały one pozytywnej opinii Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji, uzyskały natomiast pozytywną opinię wojewody.

Pozostałe siedem gmin uzyskało pozytywne opinie sejmiku i wojewody.

W następnej kolejności – po uzyskaniu opinii sejmiku i wojewody – to Zgromadzenie GZM głosuje, czy nowa gmina powinna dołączyć do Metropolii. O tym, które gminy spełnią warunki przystąpienia do Metropolii, Zgromadzenie decyduje na podstawie zapisów ustawy o związku metropolitalnym. Jeśli uchwała w tej sprawie uzyska wymaganą większość, GZM kieruje za pośrednictwem wojewody wniosek wraz z uzasadnieniem do ministra właściwego ds. administracji publicznej. Następnie minister na tej podstawie tworzy wniosek o zmianę granic Metropolii, który trafia do Rady Ministrów. Zmiana granic wymaga bowiem zmiany rozporządzenia do ustawy.