image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Urząd Gminy Psary w ramach projektu: „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”, rozpoczął inwestycję związaną z oczyszczeniem terenu gminy z odpadów zawierających azbest jak również usuwaniem azbestu z budynków mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów.

Azbest, popularnie zwany eternitem stosowano na szeroką skalę w budownictwie zwłaszcza w latach 60-ych. Dwadzieścia lat później materiał ten uznano za rakotwórczy. Wyroby, które go zawierają są źródłem emisji włókien, których wdychanie i gromadzenie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego, w tym nowotwory. Zgodnie z dyrektywą UE do 2032 r. wszelkie materiały azbestowe muszą zostać zutylizowane.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 1 065 217,34 zł. Dzięki uzyskanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącej 85% pokrycia kosztów kwalifikowalnych, Gmina – za pomocą wyspecjalizowanej firmy tj. Logistyka Odpadów Sp. z o.o. – świadczy usługi demontażu wyrobów zawierających azbest z dachów, elewacji budynków i odpadów zalegających na terenie nieruchomości jak również w uzasadnionych przypadkach odtworzenia pokryć dachowych.

Projektem objętych jest 48 lokalizacji. Pod koniec marca bieżącego roku odebrano azbest z 21 posesji i przekazano na specjalistyczne składowisko odpadów zawierających azbest w Tuczępach (woj. Świętokrzyskie). Prace związane z demontażem pokryć dachowych i odtworzeniem dachu przewidziane są do realizacji w maju bieżącego roku i będą sukcesywnie kontynuowane do września 2020r.

Z efektów przedsięwzięcia skorzystają wszyscy mieszkańcy Gminy Psary, jako że ostatecznym rezultatem inwestycji ma być minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w Gminie.

Tytuł projektu: Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary
Nazwa Beneficjenta: Gmina Psary
Okres realizacji projektu: 29.11.2017-31.12.2020
Całkowita wartość Inwestycji: 1 065 217,34 zł
Dofinansowanie RPO WSL: 717 424,76 zł