image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dąbrowa Górnicza przygotowuje się do udziału w rządowym programie STOP SMOG.

Program zakłada pomoc osobom prywatnym wykazującym się ubóstwem energetycznym. Dzięki programowi z dotacji na wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizację lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych położonych na terenie Dąbrowy Górniczej. Poszukujemy osób spełniających programowe kryteria.

STOP SMOG to program przeznaczony dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w ramach którego możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć ograniczających emisję szkodliwych substancji do otoczenia oraz ograniczenie zużycia ciepła w budynkach jednorodzinnych.

W ramach programu dofinansowanie będzie można otrzymać między innymi na:

 • wymianę lub modernizację urządzeń/systemów grzewczych lub urządzeń/systemów podgrzewających wodę użytkową,
 • przyłączenie budynku jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizację systemu wentylacji.

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym bez udziału własnego beneficjenta, nie może przekroczyć kwoty 53 000,00 zł.

Warunki udziału w programie:

Osoba chętna do przystąpienia do programu i zawarcia umowy z Gminą musi spełniać następujące warunki:

 • być właścicielem lub współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu*, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne,
 • faktycznie zamieszkiwać w budynku, którego dotyczyć będą działania niskoemisyjne,
 • posiadać zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 424 000,00 zł wraz z uwzględnieniem wartości budynku objętego programem,
 • średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy, na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:
 • 1 925,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • 1 375,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • może zaistnieć okoliczność wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego, jednak w wysokości nie większej niż 10% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego (o jego wysokości zadecyduje Rada Miejska),
 • wyrazić zgodę na udostępnienie budynku w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego (montaż urządzeń/instalacji),
 • wyrazić deklarację przestrzegania zasad wynikających z regulaminu uczestnictwa w projekcie przez okres trwałości projektu, tzn. w ciągu 10 lat.

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do programu!

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, dopłaty do czynszu oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie i spełniające powyższe warunki, proszone są o wypełnienie wstępnej deklaracji. Druki deklaracji oraz dodatkowe informacje dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (tel. 32 295 69 61) lub na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl