image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 441) Wójt Gminy Bobrowniki zarządza zamknięcie Urzędu Gminy Bobrowniki dla interesantów od 17 marca br. do odwołania.

  • Opłaty należy wnosić za pomocą przelewu bankowego.
  • Korespondencja nieodebrana z Urzędu Gminy Bobrowniki do dnia 16 marca 2020 r. zostanie przesłana ponownie w późniejszym terminie z zastrzeżeniem ust. 4.
  • Korespondencja nieodebrana z Urzędu Gminy Bobrowniki do dnia 16 marca 2020 r. może zostać przesłana elektronicznie w formie skanu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeżeli adresat złoży na adres: sekretariat@bobrowniki.pl wniosek zawierający skan (zdjęcie) awiza oraz adres mailowy na który korespondencja ma zostać wysłana.
  • Zaplanowane spotkania Wójta Gminy Bobrowniki z mieszkańcami zostają odwołane, a o ich wznowieniu mieszkańcy zostaną poinformowani.
  • Zaleca się załatwianie spraw poprzez platformę Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (eBOI), kontakt telefoniczny oraz emailowy. 
  • W sytuacjach kryzysowych możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

Sekretariat Wójta Gminy 32 287 78 88 wew. 30

Kancelaria Urzędu Gminy 32 287 78 88 wew.40 i 50

Urząd Stanu Cywilnego 32 287 78 88 wew. 45

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych 32 287 78 88 wew. 35

Referat Spraw Obywatelskich 32 287 78 88 wew. 74

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 32 287 78 88 wew. 52

Referat Inwestycji i Rozwoju 32 287 78 88 wew. 22

Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego 32 287 78 88 wew. 51

Referat Podatków i Opłat Lokalnych 32 287 78 88 wew. 54

Referat Planowania i Finansów 32 287 78 88 wew. 49

Referat Organizacyjny 32 287 78 88 wew. 24

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 32 287 78 88 wew. 57

Stanowisko ds. Promocji i Polityki Senioralnej 32 287 78 88 wew. 25 i 37

Informatyk 32 287 78 88 wew. 29

  • Po godzinach pracy urzędu sprawy kryzysowe należy zgłaszać pod numerem: 722 362 366