image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Rodzice i opiekunowie do końca listopada mogą składać wniosek o wypłatę 300 zł na dziecko zaczynające rok szkolny. Pieniądze z programu „Dobry start” przysługują jednorazowo na każdego ucznia, bez względu na wysokość dochodu.

Wnioski elektroniczne  przyjmowane są przez platformę „Emp@tia”, bankowość internetową niektórych banków lub portal PUE ZUS. To najwygodniejsza i zalecana forma składania wniosków.

O wypłatę można wystąpić również tradycyjnie. W Dąbrowie Górniczej papierowe wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Realizacji Świadczeń.

  • Kto może dostać 300 zł na dziecko w rządowym programie Dobry Start

– rodzic,

– opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

– opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

– osoba ucząca się ( pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową).

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

300 zł przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:

Nie ukończył:

20 lat,

24 lat — jeśli ma orzeczenie o:

– umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

– potrzebie kształcenia specjalnego,

– potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Uczy się w placówce, takiej jak:

– szkoła podstawowa,

– dotychczasowe gimnazjum,

– szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,

– szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

– specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

– specjalny ośrodek wychowawczy,

– ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

  • Kogo NIE obejmuje program Dobry Start

– dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,

– studentów.

  • Wysokość wypłaty

– 300 zł na dziecko — niezależnie od wysokości dochodu rodzica lub opiekuna.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z rodziców może dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

  • Termin wypłaty

– do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożony zostanie do końca sierpnia,

– do 2 miesięcy od złożenia — jeśli taki wniosek złożony będzie później (we wrześniu, październiku lub listopadzie).

Pieniądze – w zależności o wybranej formy wypłaty – zostaną przelane na konto, dostarczone przekazem pocztowym lub wypłacone gotówką w kasie instytucji.

***
„Dobry start” to ogólnopolski, rządowy program, realizowany od 2018 r. W jego ramach wsparciem objętych jest 4,6 mln uczniów.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza