image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ważną częścią rewitalizacji dzielnic jest tworzenie miejsc, w który mogą gromadzić się mieszkańcy.  W ostatnich latach takie działania w Katowicach prowadzono przy ul. Bednorza 14, gdzie Katowice uruchomiły Centrum Usług Społecznościowych oraz przy ul. Brynica 7, gdzie ruszyło Centrum Animacji Młodzieżowej „Kotłownia”. Dziś te miejsca cieszą się dużą popularnością, dlatego miasto chce realizować kolejne projekty w Załężu, Śródmieściu, Bogucicach, na Dębie i Zawodziu. Na działania te Katowice otrzymały dofinansowanie wysokości 9 mln zł.

– Na przykładzie lokali po starej aptece przy Bednorza 14 i kotłowni przy Brynicy 7, pokazujemy czym tak naprawdę jest rewitalizacja. Przywróciliśmy miejsca ważne, choć może już nieco zapomniane, mieszkańcom Szopienic, nadając im nowe funkcje, a także wygląd i funkcjonalność. Tworząc takie miejsca, dajemy przestrzeń do spotkań, integracji i aktywnego włączania się w życie swojej społeczności lokalnej. Mimo czasu pandemii, gdy spotkania powinniśmy ograniczać musimy myśleć o czasie po jej ustaniu. Dlatego dofinansowanie wysokości ponad 9 mln zł naszych centrów społecznościowych to doskonała wiadomość – podsumowuje Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Miasto Katowice otrzymało dofinansowanie 7 projektów, o wartości 10,7 mln zł, przy czym wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 9,1 mln zł. Celem projektów jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego mieszkańców poszczególnych dzielnic Katowic wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzrost spójności społecznej na obszarze objętym wsparciem w ramach wyszczególnionych przedsięwzięć.

– Dzięki otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektów w znaczny sposób poprawi się wzrost spójności całego obszaru miasta Katowice, a w szczególności docelowo nastąpi zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, zarówno poszczególnych dzielnic, jak i całego obszaru miasta oraz – co równie istotne – wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej – wyjaśnia Małgorzata Domagalska, naczelnik wydziału funduszy europejskich i dodaje, że w ramach dofinansowania będą realizowane warsztaty i szkolenia aktywizujące zawodowo, inicjatywy kulturalne, działania na rzecz niepełnosprawnych, a także na rzecz integracji społeczności lokalnej.

Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże – II etap

W ramach projektu poprzez działania Centrum Społecznościowego tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców oraz działania kulturalne wsparciem zostanie objętych co najmniej 86 osób (55K, 31M), zamieszkujących dzielnicę Katowice Załęże.

Realizatorem projektu z ramienia Miasta Katowice jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach.

Planowany okres realizacji projektu od 30 października 2020 do 31 grudnia 2022r.

Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej – II etap

W ramach projektu przewidziano realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, w formie długofalowego organizowania społeczności osób niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia w celu osiągnięcia wzrostu zdolności do zatrudnienia oraz aktywności i partycypacji społecznej. Projekt dedykowany jest co najmniej 80 osobom niepełnosprawnym  (40K/40M), zamieszkującym Miasto Katowice.

Realizatorem projektu z ramienia Miasta jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, przy czym projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki.

Planowany okres realizacji projektu od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022r.

Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu

W ramach projektu poprzez działania Centrów Społecznościowych, a w szczególności zaplanowaną  animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń, aktywizację zawodową, działania kulturalne, przewiduje się, iż nastąpi wzmocnienie zdolności do podejmowania przez co najmniej 149 osób (106K/43M) aktywności zawodowej członków społeczności dzielnic Katowic Śródmieścia oraz Zawodzia.

Realizatorem projektu z ramienia Miasta Katowice jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja kultury im. Krystyny Bochenek, przy czym projekt realizowany jest też w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” oraz Katowickim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „Opoka”.

Planowany okres realizacji projektu od 1 listopad 2020 do 31 grudnia 2022r.

Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec – Józefowiec i Dąb

Projekt zakłada realizację Programu Aktywności Lokalnej dla co najmniej 60 osób (37K/23M), będących mieszkańcami dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec i Dąb. W ramach programu zakłada się realizację usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym w kierunku osiągnięcia rozwoju umiejętności społecznych, prozatrudnieniowych oraz zainteresowań, w efekcie czego mieszkańcy dokonają postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej. Zaplanowane działania w szczególności mają więc na celu podniesienie kompetencji i  kwalifikacji zawodowych mieszkańców ww. dzielnic poprzez wdrożenie programu wspierającego reintegrację zawodową, opartego na indywidualnej ścieżce planowania kariery zawodowej i edukacyjnej, szkoleniach, kursach, stażach zawodowych, szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich (zwłaszcza dla bezrobotnych kobiet oraz młodzieży do 25 r. ż.). Zaplanowane działania mają także na celu wyłonienie liderów społeczności lokalnej, wzmocnienie aktywności obywatelskiej, integrację społeczności lokalnej czy też zwiększenie dostępu do udziału w życiu kulturalnym dzielnicy, w tym poprzez działania środowiskowe.

Realizatorem projektu z ramienia Miasta Katowice jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Planowany okres realizacji projektu od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022r.

„Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach – II etap”

W ramach projektu zaplanowano działania w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej, reintegracji zawodowej, a także działania kulturalne dla co najmniej 120 osób (99K/21M) mieszkańców dzielnicy Szopienice – Burowiec poprzez realizację usług aktywnej integracji oraz usług społecznych, w tym wsparcia rodziny oraz osób starszych. Do realizacji projektu wykorzystane zostaną zrewitalizowane lokale przy ul. Bednorza 14 oraz Brynicy 7.

Realizatorem projektu z ramienia Miasta Katowice jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy czym projekt realizowany jest też w partnerstwie z Katowickim Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Dwójka” oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”.

Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap

W ramach projektu zaplanowano realizację Programu Aktywności Lokalnej „Markiefki 64,68” dla co najmniej 96 osób (63K/33M) mieszkańców dzielnicy Katowice Bogucice poprzez  prowadzenie działań animacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenie zrewitalizowanego Parku Boguckiego, a w szczególności zaplanowano działania mające na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych mieszkańców poprzez wdrożenie programu wspierającego reintegrację zawodową mieszkańców, opartego na indywidualnej ścieżce planowania kariery zawodowej i edukacyjnej, szkoleniach, kursach, stażach zawodowych, szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich (zwłaszcza dla bezrobotnych kobiet oraz młodzieży do 25 r. ż.). Ponadto działania projektowe mają także na celu wyłonienie liderów społeczności lokalnej, wzmocnienie aktywności obywatelskiej, integrację społeczności lokalnej, zwiększenie dostępu mieszkańców do udziału w życiu kulturalnym dzielnicy.

Realizatorem projektu z ramienia Miasta Katowice jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Planowany okres realizacji projektu od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r.

Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu – II etap

W ramach projektu zaplanowano działania mające na celu organizację społeczności lokalnej dzielnicy Janów – Nikiszowiec, poprzez skierowanie wsparcia do co najmniej 81 mieszkańców dzielnicy (57K/24M) w tym osób w wieku senioralnym. Działania w ramach projektu obejmują usługę aktywnej integracji z uwzględnieniem wzmocnienia oddolnych aktywności społecznych i gospodarczych, determinujących atrakcyjność turystyczną dzielnicy w oparciu o jej lokalny potencjał kulturalny, w tym dziedzictwo przemysłowe oraz unikatowe walory urbanistyczne.  W związku z tym w ramach projektu realizowane będą także działania mające na celu wyłanianie liderów i animatorów społeczności lokalnej, których rolą będzie integrowanie społeczności m.in. poprzez udział w życiu kulturalnym dzielnicy, nabycie nowych lub zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem potencjału turystycznego dzielnicy.

Realizatorem projektu z ramienia Miasta Katowice jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Muzeum Historii Katowic, przy czym projekt realizowany jest też w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych.

Planowany okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2020 do 31 grudnia 2022 r. 

Źródło: UM Katowice