image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

O przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej / punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat (dotyczy roczników: od 2017 do 2014), zamieszkałe na terenie Gminy Zbrosławice.  

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/ punkcie przedszkolnym, prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Wniosek można pobrać ze strony internetowej (wzór wniosku z załącznikami – oświadczenia od nr 1 do nr 7) lub w każdej placówce. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych/ punktu przedszkolnego, dokonując wyboru poprzez wpisanie we wniosku placówek w odpowiedniej kolejności – od najbardziej do najmniej preferowanych. W przypadku złożenia wniosków do dwóch lub trzech placówek w punkcie II wniosku należy wpisać te placówki w tym samym porządku.


Wniosek wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w każdej z 3 wybranych placówek (wymienionych we wniosku) w terminie od 25 lutego do 09 marca 2020 r. do godz. 15 00.


NOTE   Rodzice dzieci urodzonych w 2014 r. i nieuczęszczających dotychczas do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, są zobowiązani do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym (konieczność złożenia wniosku), ale ich dzieci są przyjmowane do przedszkola z mocy  art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, który stanowi, że dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.   Pełna treść informacji jest dostępna w załącznikach poniżej.      


KOMUNIKAT

W dniach od 8 kwietnia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r.  rodzic kandydata uczestniczącego w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 zakwalifikowany do danego przedszkola, winien złożyć oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia do wybranego przedszkola. Druk oświadczenia jest dostępny w każdym przedszkolu od 8 kwietnia 2020 r., można go również pobrać ze strony internetowej przedszkola oraz poniżej.

Oświadczenie w wersji papierowej należy dostarczyć  do placówki, poprzez wykorzystanie urny umieszczonej przy drzwiach wejściowych do placówki oświatowej, przeznaczonej do dostarczania dokumentacji, w dniach od 8 kwietnia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r.  od godz. 7 00 do 16 00, a w dniach od 10 kwietnia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. od godz. 7 00 do 15 00.

Prosi się o korzystanie z prywatnych długopisów oraz zachowanie wszelkich środków ostrożności  w tym min. 2 metrów odległości od innej osoby.

Możliwe jest także przesłanie dokumentacji na urzędową skrzynkę e-mail wybranej placówki drogą mailową w formie skanów (np.  wykorzystanie aplikacji CamScanner – Phone PDF Creator sklep Google Play), z  koniecznością bezzwłocznego dostarczenia w.w oświadczenia w oryginale, do placówki po jej otwarciu.

W przypadku korzystania z skrzynki e-mail należy oświadczenie wysłać z adresu e -mail podanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola, najpóźniej do 15 kwietnia 2020 r. od godz. do 15 00.

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  – termin upublicznienia dnia 6 kwietnia 2020 r. oraz przyjętych i nieprzyjętych  – termin upublicznienia 16 kwietnia 2020 r., będą podane do publicznej wiadomości w siedzibie każdej placówki, a także na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.

Powiązanie pliki: LINK