image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bobrownikach realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Projekt „Bobrowniki – Szkoła dzieciom: pomóż, wytłumacz, naucz” którego celem jest poprawa dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej w Bobrownikach w trakcie trwania projektu, tj. od 01.07.2020 r do 31.08.2021 roku poprzez realizację zadań zmierzających do kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych wśród 60 uczniów. W zakresie wyrównywania szans edukacyjnych poprzez zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów słabszych z fizyki i zajęcia doskonalące z języka angielskiego wraz z doposażeniem obu pracowni, a także w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć opartych na metodzie eksperymentu z matematyki wraz z doposażeniem dwóch pracowni.

Celem projektu jest również przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. Projekt na każdym etapie ukierunkowany będzie na eliminowanie wszelkich przejawów dyskryminacji, a także propagowanie pełnego i równego uczestnictwa i dostępu zadań ujętych w projekcie bez względu na narodowość, płeć, orientację, wiek, religię, niepełnosprawność. Na każdym etapie realizacji projektu będzie zapewniony uczestnikom projektu pełny i sprawiedliwy udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia, a w przypadku udziału w projekcie osób z niepełnosprawnościami będą zapewnione również odpowiednie warunki ich uczestnictwa.

Źródło: UG Bobrowniki