Jetzt abonnieren

Trendnachrichten

Diese Seite verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Die weitere Nutzung der Website bedeutet, dass Sie mit deren Verwendung einverstanden sind.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 ze zm.), zwaną dalej ustawą.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem https://metropoliagzm.pl/.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z wymaganiami określonymi w załączniku do ustawy z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu niezgodność z ustawą:

W zakresie postrzegalności część informacji oraz komponentów interfejsu użytkownika nie jest przedstawiona w sposób dostępny dla użytkowników. Cześć elementów nietekstowych nie posiada alternatywnej treści w formie tekstu (wytyczna 1.1). Niektóre elementy multimedialne nie mają zapewnionej audiodeskrypcji lub innej aternatywy (wytyczna 1.2.3). Strona zawiera błędy w strukturze nagłówków, nie zastosowano rekomendowanych landmarków oraz znaczników label dla pól nietekstowych, np. input, buton (wytyczna 1.3.1). Dla części pól nie określono przeznaczenia wprowadzanych danych (wytyczna 1.3.5). Niektóre elementy strony nie spełniają wymogów dotyczących kontrastu (wytyczna 1.4.3). Występują błędy podczas zmiany rozmiaru tekstu (wytyczna 1.4.4). Niektóre treści stają się niewidoczne po zwiększeniu odstępów w tekście pomiędzy literami i wierszami (wytyczna 1.4.12).

W zakresie funkcjonalności występują błędy dla części komponentów interfejsu użytkownika, co może utrudniać nawigację na stronie. Menu rozwijalne w wersji responsywnej niedostępne za pośrednictwem klawisza TAB (wytyczna 2.1.1). Nie ma możliwości pominięcia powtarzających się elementów strony i bezpośredniego przejścia do treści, co utrudnia korzystanie ze strony niewidomym lub korzystającym tylko z klawiatury (wytyczna 2.4.1). Na stronie występują podwójne linki, tj. część sąsiadujących elementów odnosi się do tej samej treści (wytyczna 2.4.4). Na części stron struktura nagłówków jest nieprawidłowe (2.4.6 wytyczna).

W zakresie zrozumiałości część informacji może być niemożliwa do odczytania lub niezrozumiała. Niektóre treści anglojęzyczne nie posiadają znacznika lang (wytyczna 3.1.2).  Część linków otwierających się w nowym oknie nie posiada stosownej informacji (wytyczna 3.2.2). Występują błędy w przypadku niektórych etykiet lub instrukcji (wytyczna 3.3.2).

W zakresie kompatybilności (solidności) część treści nie jest skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające. Pojawiają się błędy podczas walidacji strony (wytyczna 4.1.1)  oraz w semantyce kodu HTML (wytyczna 4.1.2).

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Wyłączenia

Wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności są:

  1. mapy oraz mapy interaktywne (w tym geoportale),
  2. treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte (m. in. dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych);
  3. treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymogów dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony (m. in. oświadczenia majątkowe, projekty techniczne);
  4. multimedia nadawane na żywo;
  5. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono 07.04.2021 r. Oświadczenie sporządzono po dokonaniu w dniu 18.12.2020 r. oceny niniejszej strony internetowej przez stronę trzecią.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej GZM prosimy o kontakt z panem Markiem Gołoszem, tel. 32 718 07 64, e-mail: m.golosz@metropoliagz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Data publikacji strony internetowej: 25.09.2019 r.
Data wprowadzenia istotnych zmian na stronie internetowej: 27.08.2020 r. Niniejsza strona internetowa została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. W audycie dostępności cyfrowej według standardu WCAG 2.1. z 18.12.2020 r. wykryto brak zgodności z częścią z wytycznych. Strona spełnia wymagania WCAG 2.1. na poziomie AA w 60,42%. Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii aktualnie podejmuje środki zaradcze w celu rozwiązania niedostępnych treści na stronie internetowej. Planowany termin wprowadzania zmian to grudzień 2021 r.

Dostępność architektoniczna

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mieści się przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą 3 wejścia – pierwsze główne od ul. Hercena, drugie (boczne) od ul. Hercena, trzecie (tylne) od strony ul. Szmausa.

Do każdego z wejść prowadzą schody –  przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

Dla klientów i gości dostępne jest wejście od ulicy Barbary (główne) – posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. W budynku funkcjonuje obszar kontroli, przez który można przejechać wózkiem inwalidzkich poprzez specjalną bramkę.

Dostępność korytarzy, schodów, wind i toalet.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku na parterze jest jedna winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,  w prawym skrzydle budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

1. zastosowano pochylnię dla wózków od ulicy Barbary,

2. w budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownicy ochrony znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Barbary). Po przeprowadzeniu remontu punktu informacyjnego/ochrony będzie również dostępna wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w postaci tablicy informacyjnej,

4. w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, kancelarii ogólnej znajdującej się w pokoju 013 po prawej stronie po wejściu do budynku głównego od ul. Barbary) tel. 32 718 07 44, email kancelaria@metropoliagzm.pl.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku na chwilę obecną nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa ta będzie dostępna w niedługim czasie i będzie bezpłatna. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r., Nr 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się. Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia.

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie dążył do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.

Springe zum Inhalt