image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opracowuje strategię walki z hałasem. Ma ona obowiązywać do 2023 roku. Sławkowscy radni chcą, by uwzględniono w niej budowę ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej 94 na odcinku przebiegającym przez miasto. W przyjętym 21 marca stanowisku radni wyrazili poparcie dla działań mieszkańców i burmistrza Sławkowa w tej sprawie.

Dodatkowym rozwiązaniem zmniejszającym hałas może być odcinkowe ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę, co burmistrz Sławkowa proponował już cztery lata temu, podczas opracowywania poprzedniej strategii.

– Szczególnie narażone na hałas są znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi obiekty jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, bloki przy ulicy Jagiellońskiej oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, czyli dolina rzeki Białej Przemszy, ścieżka rowerowa czy zbiornik wodny ze ścieżką spacerową. W strefie terenów chronionych akustycznie, wydzielonych na podstawie faktycznego zagospodarowania terenu mieszka kilkaset osób, a w samej strefie oddziaływania powyżej 70 dB znajduje się około dwustu mieszkańców – mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Sławkowie Łukasz Hofler.

Urząd marszałkowski we wrześniu ubiegłego roku ogłosił postępowanie na opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”. W listopadzie wyłonił wykonawcę – firmę Lemitor Ochrona z siedzibą we Wrocławiu. Program ma określić ma priorytety działań oraz wskazać niezbędne zadania dla ograniczenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych w odniesieniu do dróg i linii kolejowych położonych poza aglomeracjami.

Stanowisko rady to znaczące wzmocnienie działań, które podejmujemy z mieszkańcami, by rozwiązać ten problem. Mam nadzieję, że postulaty, które zgłaszamy, zostaną tym razem uwzględnione w strategii i będą zrealizowane przez zarządzającą DK 94 Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – komentuje burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Źródło: slawkow.pl