image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Informujemy, że Urząd Gminy Bobrowniki działa na podstawie i w granicach prawa. W dniu 23 kwietnia wpłynął do urzędu niepodpisany wniosek z konta e- mailowego wybory2020@poczta-polska.pl złożony na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U. z 2020 r. poz. 695), w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (BPRM.4820.2.3.2020) dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S.A. czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., o przekazanie danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) sporządzanego i aktualizowanego przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otrzymania wniosku.


Wniosek ten nie spełnia wymogów formalnych, które pozwalają na jego rozpatrzenie – brak podpisu elektronicznego osoby upoważnionej do reprezentowania operatora wyznaczonego w myśl art 3 pkt 13 Prawo pocztowe jest nim operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych. Brak także jest załącznika do wniosku, tj. kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.
Mając powyższe na uwadze informujemy, że w chwili obecnej Urząd nie przekaże danych wnioskowanych przez Pocztę Polską. (ps)

Źródło: UG Bobrowniki