image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Podczas Zgromadzenia GZM przedstawiciele gmin członkowskich przyjęli harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r..

Strategia to dokument wspólny dla całego obszaru metropolitalnego, który określa priorytety rozwojowe i  zadania do realizacji na najbliższe lata w celu dynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego i wzmacniania jego spójności przestrzennej. Zgodnie z przepisami zaktualizowanej ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, kompetencją Zgromadzenia GZM jest określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii związku metropolitalnego oraz trybu konsultacji.

Zmienione przepisy prawa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zmierzają do integrowania planowania strategicznego i przestrzennego.

Przyszła strategia ma obejmować komponent planistyczny w postaci modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej związku metropolitalnego. Dla opracowania projektu strategii rozwoju przygotowywana jest także diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych.

Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie realizacją trzech działań, które wynikają z aktualnego Programu Działań Strategicznych GZM do roku 2022. Należą do nich:

  • Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego;
  • Opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 r.;
  • Sprawna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – wyznaczenie obszarów funkcjonalnych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem dokument powinien być opracowany do IV kwartału 2022 roku. Do prac nad opracowaniem projektu zaproszeni będą mieszkańcy Metropolii, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, uczelnie wyższe i jednostki naukowo-badawcze, środowiska gospodarcze oraz organizacje pozarządowe. Dla nich zostaną zorganizowane m.in. warsztaty i spotkania robocze, będą prowadzone badania ankietowe, wywiady, konsultacje oraz panele dyskusyjne.  

Obecnie obowiązującym dokumentem wyznaczającym główne kierunki działań w pierwszej fazie jej funkcjonowania Metropolii jest Program Działań Strategicznych. Określa    on ok 30 zadań do realizacji w latach 20218-2022 w ramach 5 priorytetów rozwojowych.