image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Rudzka Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji jednogłośnie udzieliła śp. Prezydent Grażynie Dziedzic wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Przyjęte przez radnych uchwały dotyczą oceny działalności prezydenta miasta za miniony rok, a ich rozpatrzenie jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym.

– Nie zawsze zgadzaliśmy się z Panią Prezydent, ale konstruktywnie rozmawialiśmy i w pewnym momencie nawet zaczęliśmy się rozumieć. Myślę, że ta współpraca przez te wiele lat była bardzo owocna i przyznajemy, że miasto przez te dwanaście lat zmieniło swoje oblicze – powiedziała podczas sesji przewodnicząca Rady Miasta Aleksandra Skowronek.

Wotum zaufania, którego udzielili radni, dotyczy podsumowania pracy prezydenta miasta w oparciu o raport o stanie miasta. To z kolei dokument, w którym zawarte zostały informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego w danym roku. Przygotowany w maju br. przez władze miasta raport składa się z czterech części (362 strony) oraz trzech załączników (317 stron).

W I części raportu zawarte zostały dane dotyczące pracy prezydenta miasta, urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z większościowym udziałem miasta. To tu znajdują się m.in. informacje o dostępności prezydenta miasta dla mieszkańców, czy o współpracy rudzkiego samorządu w ramach różnych związków miast, a także o współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tej części raportu znajdują się również szczegółowe informacje o urzędzie miasta, jednostkach budżetowych, czy miejskich spółkach.

Druga część raportu obejmuje realizację polityk, programów i strategii miasta. Omówiona została tam m.in. realizacja programów dotyczących: ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ochrony przed hałasem, usuwania azbestu, ograniczenia niskiej emisji i gospodarki niskoemisyjnej, a także planu adaptacji miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030. To tu znajdują się również dane demograficzne. W drugiej części raportu zawarte zostały także szczegółowe informacje z zakresu oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działalności miasta w zakresie kultury i sportu, bezpieczeństwa, czy gospodarki mieszkaniowej.

W dalszej części opracowania (część III) zawarto informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego oraz realizacji uchwał Rady Miasta Ruda Śląska (część IV). Do raportu natomiast dołączone zostało obszerne sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030, a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Jednym z załączników jest także informacja o stanie mienia komunalnego.

Udzielone przez radnych absolutorium jest z kolei oceną działalności prezydenta miasta za dany rok w oparciu o realizowany budżet. W tym przypadku ocenie podlegał rok 2021. Ubiegłoroczny budżet miasta po stronie dochodowej zamknął się kwotą 976,5 mln zł, natomiast wydatki wyniosły 934,4 mln zł.

W ubiegłym roku miasto najwięcej środków, bo 318 mln zł, czyli ponad 1/3 całego budżetu, przeznaczyło na oświatę, w dalszej kolejności wydatkowano pieniądze na pomoc społeczną i rodzinę – 285 mln zł oraz działania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 93,3 mln zł. W przypadku wydatków inwestycyjnych, które wyniosły 74 mln zł, największa pula pieniędzy tradycyjnie przeznaczona została na drogi. Była to kwota 17,9 mln zł. Ponad 11 mln zł miasto przeznaczyło na inwestycje związane z ekologią i ochroną środowiska.

W ubiegłym roku na finansach miasta w znacznym stopniu odbił się gwałtowny wzrost wydatków związanych z podwyższeniem pensji minimalnej i regulacją wynagrodzeń nauczycieli. – Na ten cel przeznaczyliśmy w 2021 r. ponad 62 mln zł więcej niż w 2020 r. – informuje Ewa Guziel, skarbnik miasta. Okazuje się, że nie pomogły nawet większe wpływy z udziału w podatku PIT, które w porównaniu do 2020 r. były większe o ponad 22 mln zł i wyniosły 214,8 mln zł. – Jak widać, nie pokryły nawet w połowie wzrostu wydatków na wynagrodzenia – dodaje.

Dzięki spłacie części kredytów, pożyczek i wykupowi obligacji udało się natomiast o 4,4 mln zł zmniejszyć zadłużenie miasta, które na koniec 2021 r. wyniosło 242,9 mln zł. Zmniejszył się także sam wskaźnik zadłużenia, który obniżył się do poziomu 24,87% i był najniższy od 16 lat.

W 12-letniej historii prezydentury śp. Grażyny Dziedzic dopiero czwarty raz doszło do sytuacji, kiedy radni udzielili jej absolutorium. Z kolei wotum zaufania zostało udzielone przez Radę Miasta drugi raz w czteroletniej historii funkcjonowania tego narzędzia oceny działalności prezydenta miasta.

Źródło: UM Ruda Śląska