image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wydział Spraw Społecznych i Sportu rozpoczyna prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

W związku z powyższym zwracamy się o zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Propozycje zadań proszę sporządzić na formularzu, który dostępny jest na stronie https://www.pyskowice.pl/organizacje-pozarzadowe/ i dostarczyć w formie papierowej do Wydziału Spraw Społecznych i Sportu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2021 r. Wypełniony formularz można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: s.nowak@pyskowice.pl.

Zachęcamy do zaangażowania się w prace nad projektem „Programu współpracy…”, gdyż pozwoli to na wypracowanie dokumentu wychodzącego naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.

Źródło: UM Pyskowice