image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Urząd Miasta informuje, że na chwilę obecną możliwość ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych wynika z Rozdziału 7a ustawy z dnia29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 67a pkt 1) tejże ustawy organ podatkowy na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty.

Wniosek o udzielenie ulgi – co powinien zawierać

Żeby skorzystać z powyższej pomocy należy złożyć wniosek oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Ponadto należy przedłożyć oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu takiej pomocy, informację o stanie majątkowym i sytuacji materialnej podatnika oraz dokumenty finansowe lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.

We wniosku należy również wskazać w jaki sposób epidemia COVID-19 wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Ponadto informujemy, że ulga będzie udzielana w ramach pomocy de minimis. W związku z tym należy przedłożyć oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat.

Jak złożyć wnioski i dokumenty

Wniosek można złożyć poprzez wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej epuap lub przesłać pocztą.

Dokumenty potrzebne do skorzystania z ww pomocy są dostępne na stronie internetowej miasta.

Ponadto informujemy, że podejmujemy działania, których celem będzie dalsze wsparcie przedsiębiorców z terenu naszego miasta i uproszczenie formalności z tym związanych.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod numerami telefonów (32) 2254103,
(32) 2254104 oraz na adres e-mail podatki@imielin.pl

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub odroczenie zapłaty zaległości podatkowej.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Źródło: UM Imielin