image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Mija piąty miesiąc od zmiany systemu odbierania odpadów od mieszkańców Sławkowa. Już dziś widać, że zastąpienie zbiorczych stanowisk kontenerowych systemem indywidualnym przyniosło wiele pozytywnych zmian. Pozwoliło również ograniczyć skalę podwyżek cen wywozu odpadów, która w tym roku przetacza się przez wszystkie samorządy.

Zmiana systemu w zdecydowany sposób wpłynęła na estetykę miasta. Zniknęły zbiorcze stanowiska kontenerowe, przy których coraz trudniej było utrzymać czystość i porządek. Przy okazji wyeliminowano zjawisko podrzucania śmieci do kontenerów przez mieszkańców innych miast, co w ramach poprzedniego systemu było prawdziwą plagą. Warto zauważyć, że od 1 czerwca w mieście pojawiło się zaledwie jedno miejsce z nielegalnie wyrzuconymi odpadami.

Ponadto nie odnotowano żadnego przypadku pożarów pojemników na odpady. Wcześniej w skali roku notowano nawet kilkadziesiąt tego typu przypadków. Co ważne, znaczna część przedsiębiorców, którzy zaniżali ilości wytwarzanych odpadów musiała urealnić ich masę, zawierając umowy z firmami odpadowymi na niekiedy nawet dziesięciokrotnie większą pojemność pojemników niż robili to do 2020 roku składając deklaracje w gminie.

Dzięki wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu gminnego wyeliminowano tym samym nielegalne dorzucanie odpadów do masy odpadów produkowanych przez mieszkańców przez przedsiębiorców, za które finalnie koszty ponosić musieli wszyscy mieszkańcy.

Dzięki zmianie systemu wyeliminowano praktycznie całkowicie niewłaściwe postępowanie z odpadami, w tym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, odpadami remontowo-budowlanymi czy oponami, które wcześniej przez część mieszkańców wyrzucane były do stanowisk kontenerowych, a obecnie przekazywane są do GPSZOK.

Zmiany widoczne są również w ilości zebranych odpadów. W przypadku odpadów zbieranych w ramach frakcji papieru, biorąc pod uwagę okresy trzymiesięczne (czerwiec-sierpień) na przestrzeni lat 2018 – 2020 nastąpił wzrost z 6,4 ton do 10,16 ton. W odniesieniu do metali i tworzyw sztucznych zanotowano wzrost z 9,34 ton do 17,5 tony. Więcej udaje się zebrać szkła – ilość wzrosła a analogicznym okresie z 6,62 ton do 16,94 tony. Sukcesywnie spada z kolei ilość odpadów zmieszanych, nienadających się do odzysku – z 235,2 ton w 2018 do 108,18 ton w 2020 roku.

Powyższe dane świadczą o tym, że mieszkańcy miasta niezwykle poważnie i odpowiedzialnie podeszli do tematu segregacji.

Zmiana systemu okazała się bardzo ważna nie tylko ze względu na koszty bezpośrednio wynikające z opłat ponoszonych za odbiór i zagospodarowanie odpadów, ale i także znacznie rosną szanse na to, że miasto będzie mogło osiągnąć wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu odpadów. Nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie tylko określiła nowe (wyższe) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, na 2020 rok oraz lata kolejne, ale również zmodyfikowała metody sposobu ustalania osiągnięcia poszczególnych z wskazanych wskaźników. Nieosiągnięcie wymaganych prawem poziomów przez gminę grozi koniecznością płacenia kar finansowych.

Obecnie niektóre samorządy przechodzą falę podwyżek cen wywozu śmieci, osiągając kwoty rzędu 36 złotych/osobę. W niektórych przypadkach i ta stawka niebawem przy rosnących cenach odbioru i zagospodarowania odpadów może się okazać niewystarczającą. Należy podkreślić, że w sytuacji, gdyby w Sławkowie nadal obowiązywał stary – zbiorczy system gromadzenia odpadów stawka opłaty od mieszkańca w Sławkowie, która tylko i wyłącznie pokrywałyby koszt odbioru i zagospodarowania odpadów wyniosłaby około 39,50 zł, a przy uwzględnieniu charakterystycznego dla starego systemu rokrocznego trendu wzrostowego masy produkowanych odpadów nawet 43 zł od osoby! Zmiana systemu dzięki ograniczeniu masy odpadów pozwoliła na wypracowanie stawki opłaty na poziomie 28/26 złotych od osoby, a więc tym samym uchroniła mieszkańców przed podwyżką rzędu 138%.

Źródło: UM Sławków