image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zgodnie z zapisami art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych o charakterze obowiązkowym gminy należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej.

Ponieważ dotychczasowa Strategiia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurowa, przyjęta Uchwałą Nr XXVI/341/16 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 2016 r. obowiązywała w latach  2016-2020, Gmina przystąpiła do opracowania nowego dokumentu, tym razem na okres 2021-2025.

Warto zaznaczyć, że Strategia jako dokument wieloletni, ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób bezrobotnych. Strategia zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, pomoc osobom bezrobotnym.

 Mając na uwadze rangę Strategii i jej znaczenie dla rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, Urząd Miasta Knurowa zaprasza do wzięcia udziału w budowaniu tego ważnego dokumentu.

Szczegółowe informacje odnośnie nowej Strategii dostępne są na stronie internetowej mopsknurow.pl.

Źródło: UM Knurów